RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Projekty aktualne


Kręgosłup bez bólu –Profilaktyka Przewlekłych Bólów Kręgosłupa
realizowana w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu

 

ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE:

Program skierowany jest do osób z terenu trzech województw: dolnośląskiego, śląskiego i opolskiego

Kryteria kwalifikacji uczestników do programu – poziom jednostek służby medycyny pracy
Osoba:

 • W wieku aktywności zawodowej (18 i więcej lat) z przewlekłymi bólami kręgosłupa (objawami ze strony kręgosłupa powyżej 3 miesięcy)
 • Zamieszkuje w jednym z 3 województw: dolnośląskie, opolskie, śląskie,
 • W stosunku, do której kwestionariusz przesiewowy STarT Back Tool wskazał całkowity wynik ≥ 4, lub której kwestionariusz przesiewowy zapalnego bólu kręgosłupa wskazał całkowity wynik ≥ 4)

Kryteria wykluczające dostęp do programu:

 • Przebyty uraz kręgosłupa
 • Rozpoznana i leczona choroba autoimmunologiczna, w tym pod kątem bólów  przewlekłych kręgosłupa
 • Rozpoznana i leczona przewlekle farmakologicznie i/lub operacyjnie choroba kręgosłupa
 • Kiedykolwiek przebyta choroba nowotworowa
 • Brak zgody na uczestnictwo w programie na jakimkolwiek etapie programu

Trzy ścieżki dotarcia pacjenta do lekarza medycyny pracy Kręgosłup bez bólu-grafika dla pacjenta

 1. Pacjent z zakładu pracy* ze skierowaniem do udziału w projekcie, potwierdzonym przez lekarza z USK**
 2. Pacjent, który zgłosił się do USK** i ma skierowanie do udziału w projekcie potwierdzone przez lekarza z USK**
 3. Pacjent, który został zrekrutowany do udziału w projekcie bezpośrednio w jednostce służby medycyny pracy***

*zakład pracy biorący udział w projekcie
**USK- Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu
*** Jednostki służby medycyny pracy biorące udział w projekcie

Wykaz  Jednostek służby medycyny pracy biorących udział w projekcie,
sprawdź i zgłoś się placówki wykaz 09.05.2022

Dokumenty rekrutacyjne:

1. kwestionariusze (STarT Back Tool + przesiewowy)
2. deklaracja uczestnictwa w projekcie
3. formularz danych osobowych
4. oświadczenie uczestnika projektu dot. danych osobowych

Kontakt w sprawie rekrutacji do projektu
od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00
tel. 519 424 504MATERIAŁY EDUKACYJNE

Przewlekły ból kręgosłupa – zrozumienie problemu
praktyczny poradnik dla pacjentaINFORMACJE O PROJEKCIE

Projekt realizowany jest przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu w partnerstwie ze Związkiem Pracodawcy Zdrowia w ramach umowy POWR.05.01.00-00-0022/19-00/123/2020/132

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Osi Priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie: 5.1. Programy profilaktyczne

Wartość projektu: 2 086 888,80 zł

Okres realizacji : czerwiec 2020r. – grudzień 2022r.

Celem głównym projektu jest zwiększenie wczesnego wykrywania oraz prewencja przewlekłych bólów kręgosłupa wśród osób czynnych zawodowo z terenu trzech województw: śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, poprzez przeprowadzenie działań edukacyjno-diagnostyczno-terapeutycznych.

Cele szczegółowe:

1. Zwiększenie świadomości i poziomu wiedzy w zakresie bólów kręgosłupa, ich przyczyn, skutków oraz roli profilaktyki wśród osób w wieku aktywności zawodowej z przewlekłymi bólami kręgosłupa objętymi działaniami projektu. Cel ten będzie realizowany poprzez prowadzenie Kampanii Profilaktycznej w postaci dni zdrowia dla pracowników prowadzonych u Pracodawców zrekrutowanych do projektu.

2. Zwiększenie świadomości i poziomu wiedzy w zakresie bólów kręgosłupa, ich przyczyn, skutków oraz roli profilaktyki wśród personelu medycznego objętego działaniami projektu. Cel ten będzie realizowany przez przeprowadzenie warsztatów szkoleniowo-edukacyjnych dla lekarzy medycyny pracy i lekarzy POZ.

3. Zwiększenie świadomości i poziomu wiedzy w zakresie bólów kręgosłupa, ich przyczyn skutków oraz roli profilaktyki wśród pracodawców objętymi działaniami projektu. Cel ten będzie realizowany poprzez prowadzenie edukacji Pracodawców i specjalistów BHP podczas Kampanii Profilaktycznej w postaci dni zdrowia prowadzonych dla Pracodawców i specjalistów BHP oraz pracowników zrekrutowanych do projektu.

4. Zwiększenie wykrywalności zapalnych przewlekłych bólów kręgosłupa wśród osób w wieku aktywności zawodowej w ramach projektu. Cel ten będzie realizowany poprzez działania diagnostyczne realizowane przez lekarzy specjalistów, lekarzy medycyny pracy i fizjoterapeutów.

5. Zwiększenie wykrywalności przyczyn niezapalnych bólów kręgosłupa wśród osób w wieku aktywności zawodowej w miejscu pracy oraz triage pacjentów w systemie w kierunku dalszej diagnostyki i podjęcia dalszych działań w tym zakresie w ramach projektu. Cel ten będzie realizowany poprzez działania diagnostyczne realizowane przez lekarzy specjalistów, lekarzy medycyny pracy i fizjoterapeutów.

6. Poprawa stanu zdrowia wśród osób z zapalnymi oraz niezapalnymi przewlekłymi bólami kręgosłupa poprzez podjęcie działań wczesnej diagnostyki i włączenia do leczenia. Cel ten będzie realizowany poprzez działania diagnostyczne realizowane przez lekarzy specjalistów, lekarzy medycyny pracy i fizjoterapeutów.

W ramach projektu zorganizowane zostaną

 • Dni Zdrowia dla Pracodawców, specjalistów BHP i pracowników,
 • warsztaty rehabilitacji dla pacjentów, które będą składały się z części ćwiczeń rehabilitacyjnych i edukacj
 • konferencje edukacyjno-naukowe dla lekarzy Medycyny Pracy oraz personelu POZ


Harmonogram realizacji projektu

 • Rekrutacja placówek Medycyny Pracy (VI-XI.2020)
 • Rekrutacja Pracodawców (VI-XI.2020)
 • Rekrutacja WOP (VI-XI.2020)
 • Analiza ankiet pacjentów przez lekarzy reumatologów (VI.2020-XII.2022)
 • Diagnostyka w placówkach Medycyny Pracy (12.2020-12.2022)
 • Warsztaty rehabilitacyjne (01.2021-03.2022)
 • Akcje edukacyjne dla Pracodawców i specjalistów BHP (IX.2020-XII.2020)
 • Akcje edukacyjne dla pacjentów (IX.2020-XII.2020)
 • Edukacja lekarzy Medycyny Pracy i personelu POZ (IV.2018-VIII.2020)


WARSZTATY (I tura)
Termin: 25-26. 09.2021r.
Miejsce: Novotel Wrocław Centrum, ul.Powstańców Śląskich 7, 53-332 Wrocław
Rekrutacja: warsztaty przeznaczone dla lekarzy/rek, pielęgniarzy/rek POZ oraz Jednostek Służby Medycyny Pracy (JSMP)

 1. formularz-oferty-dla-placowki-POZ
 2. formularz rekrutacyjny dla personelu medycznego POZ
 3. formularz rekrutacyjny dla personelu JSMP

Kontakt: Iwona Wójcik, tel. 795490877, i.wojcik@pracodawcyzdrowia.pl
Program:Warsztaty Wrocław 25_26.09 program-1

WARSZTATY (II tura)
Termin: 4-5. 06.2022r.
Miejsce: Novotel Wrocław Centrum, ul.Powstańców Śląskich 7, 53-332 Wrocław
Rekrutacja: warsztaty przeznaczone dla lekarzy/rek, pielęgniarzy/rek POZ oraz Jednostek Służby Medycyny Pracy (JSMP)

 1. formularz-oferty-dla-placowki-POZ
 2. formularz rekrutacyjny uczestnika-POZ
 3. formularz rekrutacyjny dla personelu JSMP

Kontakt: Katarzyna Wolańska, tel. 538 201 075, k.wolanska@pracodawcyzdrowia.pl
Program:Warsztaty-program-4-5 czerwca-2022

WARSZTATY (III tura)
Termin: 19-20.11.2022r.
Miejsce: Novotel Wrocław Centrum, ul.Powstańców Śląskich 7, 53-332 Wrocław
Rekrutacja: warsztaty przeznaczone dla lekarzy/rek, pielęgniarzy/rek POZ oraz Jednostek Służby Medycyny Pracy (JSMP)

1.1A_Formularz-oferty-dla-placowki-POZ
2.1B-Oswiadczenie-o-spelnieniu-warunkow-udzialu_formularz-uczestnika-POZ
3.MP_Formularz zgłoszeniowy dla Uczestników z Medycyny Pracy

Kontakt: Katarzyna Wolańska, tel. 538 201 075, k.wolanska@pracodawcyzdrowia.pl
Program: Warsztaty-program-19-20 listopada-2022

 TRWA NABÓR Jednostek służby medycyny pracy/ wojewódzkich ośrodków medycyny pracy w ramach projektu „Kręgosłup bez bólu – Profilaktyka Przewlekłych Bólów Kręgosłupa realizowana w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączniki:

Formularz_oferty_PChK
Ogłoszenie_nabór_uzupełnienie
wzór umowy_PChK (2)
zasady_JSMP_ PChK (Profilaktyka Chorób Kręgosłupa)WYKAZ  Jednostek Służby Medycyny Pracy biorących udział w projekcie

KBB_placówki wykaz 09.05.2022Materiały Informacyjne

 1. dla kogo jest program 
 2. ścieżka pacjenta w programie
 3. kręgosłup bez bólu-grafika dla pacjenta
 4. kręgosłup bez bólu – praktyczny poradnik dla pacjenta

 

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?