RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Statut

PRACODAWCY ZDROWIA

STATUT

 

Rozdział 1

PRZEPISY  OGÓLNE

§ 1

Organizacja nosi nazwę PRACODAWCY ZDROWIA. W dalszej części Statutu zwana jest „Związkiem”.

 

§ 2

1. Terenem działania jest obszar RP.

2. Siedzibą Związku jest miasto Wrocław.

3. Związek działa na podstawie  ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców /Dz. U. nr 55 poz. 235/.

 

§ 3

1. Związek może przystępować do federacji  i konfederacji związków pracodawców oraz stowarzyszeń i innych organizacji.

 

§ 4

Związek jest organizacją samorządną i niezależną w swej działalności statutowej od organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz innych organizacji.

 

Rozdział 2

CELE  I FORMY   DZIAŁANIA

§ 5

1. Podstawowym zadaniem Związku jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych pracodawców ochrony zdrowia wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego, dysponentów środków publicznych przeznaczanych na ochronę zdrowia i innych organizacji i instytucji, a także zaspokajanie wszelkich organizacyjnych, prawnych, gospodarczych potrzeb i oczekiwań pracodawców oraz działanie na rzecz rozwoju gospodarczego.

2. Zadania te Związek realizuje w szczególności przez:

 

a) prowadzenie rokowań zbiorowych, negocjowanie i zawieranie układów zbiorowych pracy i innych porozumień; współdziałanie w celu harmonizacji i relacji pracodawców i pracowników,

b) prowadzenie doradztwa prawnego i organizacyjnego na rzecz członków,

c) prowadzenie działalności szkoleniowej,

d) prowadzenie studiów i badań, gromadzenie i przekazywanie informacji z zakresu prawa, ekonomii i organizacji systemu ochrony zdrowia,

e) prowadzenie działalności wydawniczej, naukowej i popularnonaukowej w szczególności poprzez kolportaż czasopism,

f) prowadzenie badań rynku; doradztwa ekonomicznego na rzecz członków, wykonywanie ekspertyz,

g) konsultacje założeń i projektów aktów prawnych,

h) tworzenie funduszy celowych,

i) prowadzenie doradztwa finansowego,

j) promocję przedsiębiorczości,

k) prowadzenie działań na rzecz rozwoju rynku pracy i przeciwdziałania bezrobociu,

l) podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego,

m) promowanie nowych technologii oraz działań innowacyjnych w gospodarce,

n) działanie na rzecz społeczeństwa obywatelskiego,

o) kreowanie polityk publicznych,

p) działanie na rzecz ekonomii społecznej,

r) współpracę ze szkołami wyższymi i innymi instytucjami w zakresie dostosowania potrzeb kształcenia do potrzeb rynku pracy.

 

3. Podstawowym przedmiotem działalności Związku według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (91.11.Z).

4. W ramach działalności podstawowej i dla realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 i 2 Związek może prowadzić działalność, w tym gospodarczą w następującym zakresie:

1) działalność wydawnicza (22.1.)

2) działalność poligraficzna (22.2.)

3) reprodukcja zapisanych nośników informacji (22.3.)

4) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej niesklasyfikowana (51.18.Z)

5) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych i medycznych, kosmetyków i artykułów toaletowych (52.3.)

6) sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, artykułów radiowo-telewizyjnych i instrumentów muzycznych (52.45.Z)

7) sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych (52.47.)

8) sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego (52.48.A)

9) sprzedaż detaliczna sprzętu optycznego, fotograficznego oraz precyzyjnego (52.48.B)

10) sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową (52.63.)

11) działalność związana z turystyką (63.30.)

12) działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (67.13.Z)

13) działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno–rentowymi (67.20.Z)

14) doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (72.10.Z)

15) działalność w zakresie oprogramowania, pozostała (72.22.Z)

16) przetwarzanie danych (72.30.Z)

17) działalność związana z bazami danych (72.40.Z)

18) działalność związana z informatyką, pozostała (72.60.Z)

19) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (73.10.)

20) działalność prawnicza (74.11.Z)

21) działalność rachunkowo- księgowa (74.12.Z)

22) badanie rynku i opinii publicznej (74.13.Z)

23) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (74.14.)

24) badania i analizy techniczne (74.30.Z)

25) reklama (74.40.Z)

26) działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników (74.50.A)

27) działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi (74.85.Z)

28) działalność centrów telefonicznych (call center) (74.86.Z)

29) działalność związana z organizacją targów i wystaw (74.87.A)

30) działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.87.B)

31) kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane (80.42.Z)

32) działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana (85.14.F)

5. W przypadku gdy prowadzenie poszczególnych rodzajów działalności, wymienionych w ust. 4, wymaga szczególnych warunków określonych obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności uzyskania zezwoleń, koncesji bądź posługiwania się osobami o szczególnych kwalifikacjach, działalność taka może być przez Związek prowadzona po spełnieniu tych warunków.

 

Rozdział 3

CZŁONKOWIE,  ICH PRAWA  I  OBOWIĄZKI

§ 6

Członkiem Związku może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której celem jest prowadzenie działalności w zakresie ochrony zdrowotnej i która stale lub okresowo zatrudnia w tym celu pracowników, mająca swoją siedzibę lub zakład na terenie działania Związku.

 

§ 7

O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd Związku na pisemny wniosek pracodawcy. W razie odmowy przysługuje wnioskodawcy  odwołanie do Zgromadzenia Ogólnego członków.

 

§ 8

1.  Członkowie Związku mają prawo:

a) do korzystania z wszelkich uprawnień wynikających z przynależności do Związku, a w szczególności do korzystania z wszelkich form pomocy przewidzianej statutem Związku.

b) do dostępu i korzystania z informacji o działalności Związku.

2. Członkom przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze do władz Związku.

 

§ 9

Członkowie Związku są obowiązani:

a) przestrzegać statutu i stosować się do uchwał podejmowanych przez organy Związku,

b) opłacać terminowo składki,

c) wspierać Związek w wykonywaniu zadań statutowych.

2. Zarząd w przypadkach usprawiedliwionych może wyrazić zgodę na zawieszenie płatności składki przez okres 3 miesięcy.
 

§ 10

Członkostwo ustaje w przypadku:

a) wypowiedzenia członkostwa przez członka ze skutkiem na koniec miesiąca,

b) rozwiązania Związku,

c) wykluczenia ze Związku uchwałą  2/3 głosów przy obecności 1/2 członków na Zebraniu Ogólnym w razie rażącego naruszenia postanowień statutu i uchwał organów Związku, rażącego nie wywiązywania się z przyjętych wobec Związku zobowiązań lub obowiązków członkowskich.

Rozdział 4

ORGANY  ZWIĄZKU

§ 11

Organami Związku są:

a) Zebranie Ogólne członków,

b) Zarząd.

 

 

 

§ 12

1. O ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały organów Związku podejmowane są zwykłą większością  głosów, przy obecności co najmniej ½  liczby członków uprawnionych do głosowania.

2. Członkowie wykonują prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3.    W przypadku braku wymaganej w myśl par 12 ust 1 niniejszego Statutu obecności, co najmniej ½ liczby    członków uprawnionych do głosowania na Zebraniu Ogólnym Członków, Zebranie odbywa się w II terminie po upływie 1 godziny od określonej w zawiadomieniu daty i godziny rozpoczęcia Zebrania.

W II terminie uchwały zapadają zwykłą większością głosów, niezależnie od ilości osób uprawnionych do głosowania

Powyższe nie dotyczy uchwał w przedmiocie zmiany Statutu lub rozwiązania Związku, do których stosuje się par 16 ust 2 Statutu

 

§ 13

1. Z zastrzeżeniem postanowień pkt. 2, w przypadku zmniejszenia składu osobowego Zarządu Związku w czasie trwania kadencji, uzupełnienie składu następuje w drodze wyboru przez pozostałych członków Zarządu.

2. Jeżeli uzupełnienie składu Zarządu dotyczyć ma więcej niż połowy statutowego składu, może być ono dokonane wyłącznie w trybie przewidzianym Statutem dla powołania członków Zarządu

 

§ 14

1. Zebranie Ogólne członków jest najwyższym organem Związku.

2. Zwyczajne Zebranie Ogólne powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

3. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Zebrania Ogólnego powinno być:

a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Związku z działalności związku oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

b) udzielenie Zarządowi Związku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

4. Nadzwyczajne Zebranie Ogólne członków Związku może być zwołane przez Zarząd Związku:

– z inicjatywy własnej,

– na pisemny wniosek, złożony przez co najmniej 20% członków Związku.

 

 

§ 15

1. Zebranie Ogólne zwołuje Zarząd poprzez umieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej Związku www.pracodawcyzdrowia.pl w zakładce kodowanej, na co najmniej 14 dni przed terminem Zebrania Ogólnego.

2. W ogłoszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Zebrania Ogólnego oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu należy wskazać istotne treści proponowanych zmian.

 

§ 16

1. Do kompetencji Zebrania Ogólnego należy:

a) uchwalanie programów działania związku,

b) wybór i odwołanie Zarządu,

c) określenie zasad ustalania składek i ich wysokość,

d) uchwalenie budżetu,

e) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności związku oraz sprawozdań finansowych,

f) udzielanie absolutorium członkom Zarządu,

g) uchwalanie i zmiana statutu,

h) rozwiązanie Związku,

i) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawie  przyjęcia i wykluczenia członka,

j) podejmowanie rozstrzygnięć w sprawach nie zastrzeżonych do właściwości innego organu,

k) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia funduszy celowych oraz określanie wysokości składki na fundusze celowe

2. Uchwała  w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Związku  może być pojęta przez Zebranie Ogólne większością  2/3 głosów, przy obecności co najmniej 1/2 liczby członków.

 

§ 17

1. Członkowie Związku obowiązani są do uiszczania miesięcznych składek członkowskich.

2. Zebranie Ogólne w drodze uchwały ustala jednolicie dla wszystkich członków Związku wysokość podstawowej miesięcznej składki członkowskiej oraz składki na fundusze celowe.

 

§ 18

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Związku. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego statutu do kompetencji Zebrania Ogólnego.

2. Zarząd Związku składa się z co najmniej trzech osób, powoływanych przez Zebranie Ogólne na wspólną, czteroletnią kadencję. Pracami Zarządu kieruje Prezes, wybrany przez członków Zarządu spośród swego grona.

3. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Zebrania Ogólnego, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.

4. Mandat członka Zarządu powołanego przed upływem danej kadencji Zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków Zarządu.

5. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu Zarządu.

6. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu.

7. Zarząd ma prawo podjąć decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej

8. Dochód z działalności gospodarczej Związku może być przeznaczony wyłącznie na realizację celów statutowych Związku.

9.    Zarząd na wniosek co najmniej 5 członków Związku  z jednego powiatu, powołuje Koła   Terenowe. Powołanie Koła następuje w drodze uchwały Zarządu.

a) Koła Terenowe mogą zrzeszać podmioty, będące Członkami Związku mającymi siedzibę na terytorium jednego powiatu.

b) Koła Terenowe występują wobec władz Związku poprzez Przewodniczącego Koła Terenowego wybieranego zwykłą większością głosów na okres 3 lat w drodze Zebrania Członków Koła.

c) Sposób zwoływania Zebrań Członków Koła, ich przebieg, sposób głosowania w sprawach Koła, z zastrzeżeniem pkt 3 powyżej, skład władz Koła oraz wewnętrzny regulamin organizacyjny określa Regulamin Koła uchwalony przez Wnioskodawców o których mowa w  pkt 1 powyżej.

d) Koła Terenowe nie posiadają zdolności do zaciągania zobowiązań w imieniu Związku.

e) Zarząd Związku może udzielić Przewodniczącemu Koła pełnomocnictwa do dokonania szczególnej czynności prawnej w imieniu Związku o ile jest to niezbędne dla działalności Koła

f) Koło Terenowe ulega rozwiązaniu z mocy Statutu Stowarzyszenia w przypadku spadku ilości członków Koła poniżej 5, lub na mocy uchwały członków Koła podjętej zwykłą większością głosów lub na mocy uchwały Zebrania Ogólnego Członków Stowarzyszenia podjętej zwykłą większością głosów w przypadku gdy działanie Koła jest sprzeczne z interesem Związku lub podjętymi Uchwałami Zebrania Ogólnego

g) Przewodniczący Koła przedstawia Zarządowi Związku aktualny skład członkowski Koła co 6 miesięcy kalendarzowych tj. na dzień 10.01 oraz 10.06 każdego roku kalendarzowego

h) Wniosek o powołanie Koła powinien zawierać:

· oznaczenie terytorialne koła  tj. wskazanie jakiego powiaty dotyczyć będzie działalność Koła

· oznaczenie członków Koła

· treść regulaminu o którym mowa w pkt 4 powyżej

· wskazanie pierwszych władz Koła

Rozdział 5

MAJĄTEK   ZWIĄZKU

§ 19

1. Majątek  Związku powstaje z:

a) składek członkowskich,

b) spadków,

c) darowizn,

d) zapisów,

e) z własnej działalności i dochodów z majątku organizacji.

f) dochodów kapitałowych z przedsięwzięć gospodarczych i spółek prawa handlowego.

2. Do składania oświadczeń w imieniu Związku upoważniony jest samodzielnie każdy z członków Zarządu lub pełnomocnik ustanowiony uchwałą Zarządu, z tym, że do zaciągania zobowiązań pieniężnych na kwotę przekraczającą 1 000,00 zł wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu bądź członka Zarządu i pełnomocnika.

3. Zasady gospodarki finansowej Związku określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.

 

§ 20

Uchwała w sprawie likwidacji Związku musi zawierać określenie sposobu jego likwidacji oraz cel, na jaki ma być użyty majątek Związku.

 

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?