RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Projekty zrealizowane

Projekty Unijne:

1. „Zdrowe Firmy Zdrowi Ludzie podniesienie jakości w POZ.”

Strona internetowa projektu : http://pozytywnie.net/

Projekt jest realizowany przez Dolnośląski Związek Lekarzy Rodzinnych – Pracodawców w partnerstwie ze Związkiem Pracodawców-Pracodawcy Zdrowia oraz Fundację „Promocja Zdrowia-Zdrowie albo tytoń” w ramach umowy WND-POWR.05.02.00-00-0019/17

Okres realizacji projektu: od: 2018-01-01 do: 2019-12-31

Cel główny projektu to wdrożenie w 50 placówkach podstawowej opieki zdrowotnej rozwiązań organizacyjnych poprawiających jakość funkcjonowania tych podmiotów, poprzez usprawnienie działalności personelu medycznego, a przede wszystkim zachowanie i poprawa zdrowia społeczeństwa.

Główne zadania projektu:

1.Organizacja spotkań w zakresie edukacji zdrowotnej (grupowych lub indywidualnych) dla pacjentów podmiotów leczniczych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna objętych projektem.

2.Opracowanie i wdrożenie programu rozwoju kadr podstawowej opieki zdrowotnej, w tym w szczególności realizacja szkoleń personelu obsługowego (np. rejestratorki) w zakresie obsługi klienta (w tym w szczególności osób starszych, niepełnosprawnych, przewlekle chorych), praw pacjenta, zasad funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, programów profilaktycznych (zadanie obligatoryjne).

3.Opracowanie i wdrożenie narzędzi współpracy lekarzy POZ pracujących w podmiotach leczniczych objętych projektem udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna z lekarzami zatrudnionymi w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna.

Lista rankingowa Placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej,  współpracujących w ramach projektu:

Lista pobierz

 

2. „Realizacja działań edukacyjnych oraz poprawa dostępności usług medycznych w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi w subregionie wrocławskim i m. Wrocław w latach 2016 – 2018”

Celem głównym projektu jest zwiększenie świadomości kobiet aktywnych zawodowo z terenu woj. dolnośląskiego – subregionu wrocławskiego i m. Wrocław poprzez zachęcanie ich do wykonywania badań profilaktycznych z zakresu raka piersi, w okresie: 01.08.2016-30.04.2018. Projekt ma za zadanie promowanie postaw prozdrowotnych w zakresie wczesnego wykrywania nowotworów, poprzez zwiększenie udziału mieszkańców subregionu wrocławskiego i m. Wrocław w badaniach profilaktycznych. Rak piersi jest najczęstszym w Polsce kobiecym nowotworem złośliwym (blisko 22% wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe) i stanowi główną przyczynę zgonów kobiet (13% wszystkich zgonów pacjentek onkologicznych). Znajomość objawów i regularne wykonywanie badań profilaktycznych są kluczowe dla rozpoznania tej choroby, podjęcia odpowiedniego leczenia i zmiany tych niepokojących statystyk.

 

3. „Wykwalifikowana kadra medyczna – szybka diagnostyka i leczenie”.

Projekt jest realizowany przez Związek Pracodawców – Pracodawcy Zdrowia, w partnerstwie z Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu w ramach umowy POWR.05.04.00-00-0078/16.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Osi Priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.

Cel główny:

Podniesienie kompetencji i/lub kwalifikacji 240 lekarzy z terenu całej Polski odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju od 01.04.2017 do 31.12.2017 poprzez realizację kursów doskonalących w zakresie chorób układu krążenia, chorób nowotworowych, chorób i zaburzeń psychicznych, chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, chorób układu oddechowego, uwzględniających mapy potrzeb zdrowotnych.

Do pobrania: Prezentacja projektu

 

4. „Zarządzanie zmianą gospodarczą w przedsiębiorstwach branży medycznej
U źródeł inicjatywy leży spostrzeżenie, że na rynku usług medycznych zdecydowanie brakuje liderów wśród mikro, małych, średnich przedsiębiorstw. Celem projektu jest zwiększenie umiejętności adaptacyjnych przedsiębiorstw branży medycznej, dzięki opracowaniu i wdrożeniu modeli biznesowych. Opracowane narzędzia biznesowe posłużą zwiększeniu konkurencyjności w wybranych firmach, a rozwiązania upowszechnione w środowisku medycznym. Liczymy, że dzięki działaniom podjętym w projekcie, wyłonią się liderzy zdolni do świadczenia nowoczesnych usług medycznych, wprowadzający nowe, wyższe standardy, służące zarówno pacjentom, jak i rozwojowi firm medycznych.

Zarządzanie Zmianą Gospodarczą w branży medycznej

5. Projekt „Zarządzanie bez tajemnic. Wdrożenie standardów Zarządzania zasobami ludzkimi w firmach branży medycznej”.
Adresatami projektu jest kadra zarządzająca firm członkowskich ZPOZDS. W ramach projektu przeprowadzona zostanie analiza potrzeb danej firmy członkowskiej w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz przeprowadzone zostaną warsztaty odnośnie praktycznych aspektów wypracowywania
standardów Zarzadzania Zasobami Ludzkimi. Każda z firm uczestniczących w projekcie otrzyma bezpłatne doradztwo oraz przygotowany Indywidualny Plan Działania w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Dla menadżerów przewidziano sesje coachingowe poświęcone tematyce efektywnego wdrażania Zarządzania Zasobami Ludzkimi w przedsiębiorstwie.

Zarządzanie bez tajemnic. Wdrożenie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w firmach branży medycznej

6. Projekt „Jednostki naukowe + przedsiębiorcy = rozwój współpracy w zakresie genetyki na Dolnym Śląsku. ZAKOŃCZONY”.
Projekt ma na celu umożliwienie członkom Związku wdrożenia innowacyjnych rozwiązań z zakresu metod genetycznych dostępnych dzięki bezpośredniej współpracy z jednostkami naukowymi. Wdrożenie innowacji genetycznych ma przyczynić się do zwiekszenia skuteczności i efektywności leczenia a tym samym poniesienia poziomu konkurencyjności firm członkowskich. W ramach projektu organizowane będą konferencje i seminaria z polskimi i zagranicznymi ekspertami w zakresie genetyki, a dla uczestników projektu zostaną opracowane indywidualne programy wdrożen innowacji genetycznych.

PN – Jednostki naukowe + przedsiębiorcy = rozwój współpracy w zakresie genetyki na Dolnym Śląsku

7. Projekt „Zakładowe Fundusze szkoleniowe lokomotywą rozwoju MMSP branży medycznej. ZAKOŃCZONY”.

Na podstawie indywidualnej analizy potrzeb szkoleniowych firm uczestniczacych w projekcie (w zakresie mikro, małych i średnich przedsiebiorstw – MMSP) wytypowane zostaną obszary tematyczne, które wymagają uzupełnienia braków kompetencyjnych personelu w objętych projektem firmach. Firmy członkowskie, które założą u siebie zakładowy fundusz szkoleniowy, uzyskają wsparcie finansowe, dzięki któremu będą mogły przeszkolić personel w tych kluczowych obszarach.

Zakładowe Fundusze Szkoleniowe Lokomotywą Rozwoju MMŚP Branży Medycznej

 

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?