RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

ZWYCZAJNE ZEBRANIE OGÓLNE – PRZYPOMNIENIE

10 września 2020

Szanowni Państwo.

Niniejszym informujemy, że dniu 24.09.2020 r. w Hotelu Bielany w Bielanach Wrocławskich o godzinie 18 odbędzie się Zwyczajne Zebranie Ogólne Członków Stowarzyszenia Pracodawcy Zdrowia z następującym porządkiem obrad:

 1. Rejestracja Członków
 2. Otwarcie zebrania
 3. Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolanta
 4. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie zdolności Zebrania do podejmowania uchwał
 5. Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za liczenie głosów
 6. Przyjęcie porządku obrad
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Związku za rok 2019
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2019 wraz podjęciem uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku/pokrycia straty
 9. Dyskusja
 10. Udzielenie absolutorium Zarządowi z wykonanych obowiązków
 11. Wnioski i sprawy różne

Uczestnictwo w Zebraniu jest obowiązkowe. Członek Stowarzyszenia może uczestniczyć w Zebraniu osobiście lub przez pełnomocnika, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.

Wzory pełnomocnictw zostały rozesłane pocztą razem z notami i raportem rocznym za 2019r.

https://pracodawcyzdrowia.pl/wp-content/uploads/2020/07/pracodawcy-zdrowia-raport-2019.pdf


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?