RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Zarządzenie Prezesa NFZ 83/2022/DSOZ w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

8 lipca 2022

ZARZĄDZENIE

Uzasadnienie
Niniejsze zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 7/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenia uzależnień, stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego wynikającego z art. 146 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.).W przepisie § 1 pkt 2 zarządzenia zmieniającego wskazano konkretne kody i ich nazwy specjalności medycznych jakich świadczeniodawca zobowiązany jest stosować, uzupełniając harmonogram pracy personelu do realizacji świadczeń psychologicznych, psychoterapeutycznych oraz środowiskowych, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (Dz. U. poz. 1285, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”. Powyższa zmiana ma na celu wprowadzenie jednoznacznego i jednolitego dla wszystkich Oddziałów Funduszu, określenia specjalności medycznej personelu, który jest uprawniony do realizacji ww. świadczeń. Jednocześnie wprowadzono przepis wyjaśniający sposób umieszczania w harmonogramie Superwizora. Zmiana wprowadzona w § 18 w ust. 1 pkt 4b lit. c zarządzenia zmienianego ma na celu rozszerzenie regulacji o rozpoznanie wg ICD-10, tj. Z76.8, które winno być stosowane dla superwizji w ramach sprawozdawczości do Funduszu. W zakresie § 18 ust. 1 uchylono pkt 5a-5c i 6a-6d zarządzenia zmienianego, wprowadzając jednocześnie do przedmiotowego przepisu nowe jednostki redakcyjne, tj. pkt 5d-5e oraz pkt 6e-6h regulujące zasady rozliczania świadczeń gwarantowanych jednostkowych zrealizowanych w ramach I poziomu referencyjnego, tj. zespołu środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny oraz ośrodka środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży, przez personel dodatkowy czyli zatrudniony ponad liczbę etatów wskazanych w rozporządzeniu w tym zakresie. Powyższa zmiana na ma celu wyeliminowanie podwójnego finansowania czasu pracy personelu oraz wątpliwości w zakresie liczby godzin pracy personelu jaką osoby z określoną w harmonogramie specjalnością medyczną w ramach jednego etatu przeliczeniowego, mogą poświęcić na pracę bezpośrednio ze świadczeniobiorcą, które są rozliczane w zakresach produktów rozliczeniowych opłacanych za pomocą fee for service. Na jeden etat personelu z określoną w rozporządzeniu specjalnością przypadają 94 godziny pracy personelu w miesiącu. Nowa regulacja wprowadza możliwość wykonania ww. godzin pracy w okresie kwartału, czyli w sumie 282 godziny pracy personelu w kwartale, przypadający na jeden etat. Pozostały czas pracy personelu, o którym mowa w § 18 ust. 1 pkt 5d i 6e zarządzenia zmienianego jest opłacany ryczałtem miesięcznym, który w ramach każdego etatu specjalności medycznej pokrywa m.in. koszt wynagrodzenia personelu związany m.in. z przeprowadzeniem sesji koordynacji, udziałem w konsyliach i superwizjach. Niniejszym zarządzeniem uchyla się także pkt 6d w ust. 1 § 18 zarządzenia zmienianego regulujący wyłączenie personelu zatrudnionego w podmiotach innych niż lecznicze, w których przebywają osoby małoletnie. Jednocześnie do § 18 ust. 1 zarządzenia zmienianego wprowadza się pkt 6g regulujący kwestię uniemożliwienia rozliczenia świadczeń udzielonych małoletnim przebywającym w środowisku, przez personel, który jest w nim zatrudniony i jednocześnie wpisany do harmonogramu świadczeniodawcy. Przepisem § 1 pkt 3 lit. k (§ 8 ust. 1 pkt 18a rozporządzenia zmieniającego) wprowadza się rozpoznania wg ICD-10, które winny być stosowane do sprawozdawczości dla świadczeń gwarantowanych w zakresie sesji psychoterapii rodzinnej oraz sesji wsparcia psychospołecznego, o których mowa w załączniku nr 8 do rozporządzenia, dla osób innych niż dzieci i młodzież będących świadczeniobiorcą. Przedmiotowa zmiana ma charakter porządkowy. W zakresie § 18 ust. 1 pkt 42 zarządzenia zmienianego treść przepisu została zmodyfikowana, w celu wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych, które zgłosił świadczeniodawca. Ze względu na system informatyczny funkcjonujący w Funduszu modyfikacji uległ przepis § 18 ust. 1 pkt 44 zarządzenia zmienianego, wprowadzając obowiązek sprawozdawania przez świadczeniodawcę każdej osoby z personelu, która udzieliła świadczenia gwarantowanego realizowanego przez dwie osoby, tj. sesji psychoterapii rodzinnej, sesji psychoterapii grupowej oraz wizyty, porady domowej lub środowiskowej, o których mowa w załączniku nr 8 do rozporządzenia. W związku z powyższym w załączniku nr 1a do zarządzenia zmienianego wprowadzono dodatkowe produkty rozliczeniowe w celu umożliwienia sprawozdania dwóch osób z personelu. Jednocześnie do każdego przedmiotowego produktu przypisano 1/2 wagi punktowej ww. świadczenia. W celu wyeliminowania nieprawidłowości dotyczących sprawozdawania i rozliczania leczenia w oddziałach dziennych, dodano w § 18 ust. 1 zarządzenia zmienianego, pkt 45 regulujący obowiązek stosowania wspólnego ID cyklu, w przypadku gdy czas trwania leczenia przekracza jeden okres sprawozdawczy. Wówczas świadczeniodawca obowiązany jest sprawozdawać i rozliczać osobodni używając tego samego ID cyklu, w różnych okresach sprawozdawczych. W związku z trwającą od kilku lat dyskusją dotyczącą samobójstw oraz braku informacji o liczbie osób leczonych w zakresie opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, z powodu próby samobójczej, wprowadzono obowiązek informowania Funduszu o takich przypadkach w ramach sprawozdawczości, odpowiednim rozpoznaniem wg Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 jako rozpoznanie współistniejące (§ 1 pkt 3 lit. m zarządzenia). W tym samym przepisie wskazano także kody rozpoznań, które należy sprawozdawać w przypadku przyjęcia i leczenia świadczeniobiorców w związku z wykonywaniem środka zabezpieczającego, o którym mowa w art. 93a § 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1138). Jeżeli środek zabezpieczający orzeczony został z powodu zaburzeń seksualnych, wówczas w sprawozdawczości świadczeniodawca obowiązany jest sprawozdawaćY05.0; środek zabezpieczający z innych powodów winien posiadać kod Y08.0 albo Y09.0.Ponadto, w załączniku nr 1 do zarządzenia zmienianego przy zakresach i produktach rozliczeniowych w zakresie: leczenia elektrowstrząsami chorych z zaburzeniami psychicznymi, programu leczenia substytucyjnego, porady psychologicznej diagnostycznej, porady psychologicznej, sesji psychoterapii indywidualnej, sesji psychoterapii rodzinnej, sesji psychoterapii grupowej, porady kompleksowo-konsultacyjnej dla osób z autyzmem dziecięcym, wizyty terapeutycznej polegającej na indywidualnej terapii psychologicznej w ramach programu terapeutyczno-rehabilitacyjnego dla osób z autyzmem dziecięcym, terapii i poradnictwie psychologicznej dla rodzin w ramach programu terapeutyczno-rehabilitacyjnego dla osób z autyzmem dziecięcym, terapii zaburzeń mowy oraz porozumiewania się w ramach programu terapeutyczno – rehabilitacyjnego dla osób z autyzmem dziecięcym, psychoedukacji rodziców w ramach programu terapeutyczno – rehabilitacyjnego dla osób z autyzmem dziecięcym oraz grupowych zajęć terapeutycznych w ramach programu terapeutyczno – rehabilitacyjnego dla osób z autyzmem dziecięcym, wprowadzono korektę w celu skorygowania błędu pisarskiego. Zarządzenie, zgodnie z § 3, wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania. Wprowadzone zmiany wpisują się w kluczowe dla Narodowego Funduszu Zdrowia cele określonew Strategii na lata 2019-2023, m.in. (cel 2) – Poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej. Zarządzenie zmieniające przedstawione zostało przedstawione do konsultacji zewnętrznych, w ramach których opinie wyraziło 15 podmiotów, w tym 3 podmioty nie zgłosiły uwag. Łącznie otrzymano 77 stanowisk, w których poruszono około 20 kwestii. W związku ze zgłoszonymi uwagami zmieniono kod według ICD-10 do sprawozdawania do Funduszu produktów rozliczeniowych w przypadku zrealizowania superwizji. Zmodyfikowano przepis § 18 ust. 1 pkt 42 zarządzenia zmienianego, w taki sposób aby jego treść była bardziej jasna. Przy produktach rozliczeniowych takich jak porada psychologiczna oraz porada, wizyta domowa lub środowiskowa, wprowadzono opcjonalność sprawozdawania diagnozy psychologicznej. Zmodyfikowano przepis ograniczający realizację małoletniemu świadczeń w środowisku, przez personel zatrudniony przez podmiot inny niż wykonujący działalność leczniczą, w którym przebywa świadczeniobiorca. Jednocześnie w związku ze zmianą brzmienia ww. przepisu, usunięto przepis regulujący kwestię zapewnienia równego dostępu do świadczeń małoletnim, którzy pozostają w środowisku pod opieką osoby innej niż przedstawiciel ustawowy. Doprecyzowano przepis dotyczący sprawozdawania sesji używając tego samego identyfikatora. Pozostałe uwagi dotyczyły odstąpienia od sprawozdawania do Funduszu superwizji; doprecyzowania przepisu dotyczącego powodów obowiązku sprawozdawania jednego ID cyklu; odstąpienia od wymagania sprawozdawania diagnoz psychologicznych; doprecyzowania regulacji dotyczących obowiązku stosowania według ICD-10 kodu rozpoznania Z03 oraz Z03 z rozszerzeniami do nie więcej niż 3 porad psychologicznych diagnostycznych; dodania przykładów w przypadku zakazu udzielania małoletnim świadczeń przez personel zatrudniony w środowisku, pod opieką którego pozostaje pacjent; zwiększenia wag punktowych świadczeń gwarantowanych jednostkowych; braku możliwości rozliczenia porady psychologicznej w zakresie II poziomu referencyjnego; wprowadzenia w zakresie II i III poziomu referencyjnego finansowania konsylium takiego samego jak w I poziomie referencyjnym; zróżnicowania wag punkowych świadczeń w zależności od kompetencji personelu; kodu superwizora wymaganego w harmonogramie; obowiązku realizacji świadczeń przez personel wymagany w zakresie I poziomu referencyjnego w celu możliwości rozliczenia świadczeń zrealizowany przez personel dodatkowy; sposobu rozliczania świadczeń zrealizowanych przez dwie osoby z personelu; kwestionowania istnienia w zakresie kodów diagnoz psychologicznych kodu Z03; a także zniesienia zasad uniemożliwiających podwójne finansowanie przez Fundusz świadczeń czy zapewnienia ich jakości.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?