RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Drugi nabór wniosków o powierzenie grantu dla placówek POZ w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Dostępność Plus dla zdrowia”

31 stycznia 2022

Cel naboru:

Wsparcie grantowe placówek POZ ukierunkowane na poprawę dostępności tych placówek w zakresie architektonicznym, cyfrowym oraz informacyjno-komunikacyjnym dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez wdrożenie wybranych wymagań określonych w „Standardzie Dostępności POZ” stanowiących załącznik nr 1 do „Procedury oceny i wyboru wniosków”.

Wartość alokacji w naborze:

Wartość alokacji wynosi 73 000 000 zł.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o grant:

Wnioskodawcą może być świadczeniodawca udzielający, na dzień składania Wniosku, w placówce medycznej, w której planowana jest realizacja Przedsięwzięcia, świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna co najmniej w trzech zakresach: „świadczenia lekarza POZ”, „świadczenia pielęgniarki POZ” i „świadczenia położnej POZ”. Ww. świadczenia muszą być udzielane na podstawie umowy bezpośrednio zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a Narodowym Funduszem Zdrowia lub na podstawie umowy zawartej przez Wnioskodawcę z innym świadczeniodawcą posiadającym umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Przedmiot grantu:

Przedmiotem Grantu jest Przedsięwzięcie polegające na realizacji zadań umożliwiających spełnienie wybranych przez Wnioskodawcę wymagań zawartych w Standardzie, stanowiącym załącznik nr 1 do „Procedury oceny i wyboru wniosków”. Wymagania odnoszą się do trzech zakresów dostępności: architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej.

Wartość grantu:

– Minimalna wartość grantu, o którą można wnioskować: 150 000 zł.
– Maksymalna wartość grantu, o którą można wnioskować: 720 000 zł.
– Nie jest wymagany wkład własny.

W ramach grantu obowiązują dwa ograniczenia procentowe – limit dot. wydatków należących do kategorii cross-financingu (40%) oraz limit dot. łącznej wartości wydatków należących do kategorii cross-financingu i środków trwałych (70%).

Okres realizacji Przedsięwzięcia:

Okres realizacji Przedsięwzięcia objętego grantem wynosi do 18 miesięcy, nie później niż do 31.08.2023 r.

Rozpoczęcie realizacji Przedsięwzięcia należy zaplanować uwzględniając czas trwania procedury oceny Wniosku (ok. 4 miesięcy).

Termin i miejsce składania wniosków:

Nabór Wniosków ma charakter otwarty, co oznacza, że Wnioski można składać w sposób ciągły od 31.01.2022 r. do momentu wyczerpania alokacji i zamknięcia Naboru, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2022 r. Decyzja Grantodawcy o zamknięciu Naboru zostanie opublikowana na stronie internetowej

https://www.zdrowie.gov.pl/dostepnosc

Dostęp do Platformy wymaga zalogowania się za pośrednictwem Profilu Zaufanego. Do złożenia Wniosku konieczne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Szczegółowe zasady naboru znajdują się w „Procedurze oceny i wyboru wniosków o powierzenie grantu dla placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej w ramach projektu Dostępność Plus dla zdrowia (nabór nr 2/POZ/2022)” wraz załącznikami (zał. nr 1 Standard Dostępności POZ)

https://zdrowie.gov.pl/dostepnosc/strona-979-granty_dla_poz.html

 


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?