RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

NOWY ŁAD

27 grudnia 2021

Poniżej zmiany w pigułce dotyczące NOWEGO ŁADU

 

ZMIANY W PIT

 • wyłączenie możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku dochodowego od osób fizycznych (co w praktyce będzie oznaczać wzrost o 7.75% podstawy wymiaru dla wszystkich opłacających składkę);
 • podwyżka wysokości składki zdrowotnej dla:
  – przedsiębiorców rozliczających PIT na zasadach ogólnych – 9 proc.;
  – przedsiębiorców opodatkowanych liniowym PIT – 4,9 proc.;
  – przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem PIT – wysokość składki będzie uzależniona od przychodu: do 60 tys. zł miesięczna podstawa składki zdrowotnej wyniesie 60% przeciętnego wynagrodzenia, dla przychodów do 300 tys. zł 100% przeciętnego wynagrodzenia, a dla wyższych 180% przeciętnego wynagrodzenia;
  – przedsiębiorców opodatkowanych kartą podatkową  – 9 proc. minimalnego wynagrodzenia;
 • ujednolicone terminy rozliczenia składek zdrowotnych i społecznych i wprowadzenie obowiązku składania co miesięcznych deklaracji DRA z wykazaniem podstawy do składki zdrowotnej– termin został wydłużony do 20. dnia miesiąca;
 • nowa skala podatkowa składająca się z dwóch progów: 17% do 120 tys. zł i 32% powyżej tej kwoty;
 • stała kwota wolna od podatku zostanie podniesiona do 30 tys. zł (nie dotyczy ona przedsiębiorców opodatkowanych liniową 19% stawką podatku);
 • ulga dla tzw. klasy średniej – to ulga dla osób, którzy mają roczne przychody od 68 412 zł do 133 692 zł; kwota ulgi  będzie uzależniona m.in. od wysokości uzyskiwanych zarobków i będzie liczona według dwóch wzorów, wskazanych w przepisach; z ulgi będą też mogli skorzystać przedsiębiorcy – warunkiem będzie jednak posiadanie dochodów (czyli przychodów pomniejszonych o koszty prowadzenia działalności gospodarczej z wyłączeniem składek na ubezpieczenia społeczne) od 68 412 zł do 133 692 zł. Ulga ta ma złagodzić negatywne skutki wprowadzenia zakazu odliczenia składki zdrowotnej od podatku.;
 • niższy ryczałt PIT dla informatyków,  zawodów medycznych i architektów (informatycy 12% zamiast 15%); (zawody medyczne i architekci 14% zamiast 17%)
 • zmiany w opodatkowaniu samochodów służbowychpo zmianach kluczowa ma być nie pojemność, a moc silnika. Ryczałt za auta do 60 kilowatów wyniesie 250 złotych. Za auta mocniejsze 400 złotych; również odkupienie od firmy pojazdu służbowego będzie mniej opłacalne. – trzeba będzie zapłacić podatek dochodowy i podatek VAT;
 • obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu programów komputerowych oraz obowiązek ich przesyłania w formie ustrukturyzowanej do urzędu skarbowego. Obowiązek ten ma wejść w życie dopiero od 1 stycznia 2023 r.;
 • Limit transakcji gotówkowych. Między przedsiębiorcami limit został zmniejszony z 15 tyś. złotych do 8 tyś złotych. A jeśli strona transakcji jest osoba fizyczna i przedsiębiorca to limit przyjęcia gotówki od osoby fizycznej wynosi 20 tys. złotych. Przyjęcie gotówki od osoby fizycznej ponad limit oznacza podwójnych przychód dla przedsiębiorcy.
 • ulga na terminal płatniczy (CIT i PIT) – według autorów nowych rozwiązań odliczeniu podlegać mają wydatki na nabycie terminala płatniczego oraz wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala w roku rozpoczęcia przyjmowanie płatności bezgotówkowych i w roku następnym. Wysokość odliczenia wynosić ma 2,5 tys. zł (podatnicy niefiskalizujący sprzedaży) bądź 1 tys. zł (pozostali);
 • Zmiany w obszarze płatności bezgotówkowych dla właścicieli kas:

-konieczność zapewnienia instrumentu płatniczego, który pozwoli na przyjmowanie elektronicznych form zapłaty (01.01.2022)

-konieczność integracji kas fiskalnych online z terminalem płatniczym (01.07.2022)

Każdy posiadacz kasy online może wybrać odpowiadający mu instrument płatniczy, nie musi być to terminal. Jeśli jednak stosuje terminal płatniczy, a kasa fiskalna której używa jest kasą online, musi zapewnić integrację obu urządzeń już od 1 lipca 2022 roku.

 • Zakaz amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych. Zapowiadana zmiana nie tylko sprawi, że nie będą one podlegały amortyzacji, ale również nie będą ujmowane w ewidencji środków trwałych. Przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy mogą być opodatkowane wyłącznie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,jeżeli będą uzyskiwane poza działalnością gospodarczą. Ostatecznie zakaz amortyzacji lokali mieszkalnych i budynków ma wejść w życie od roku 2023, jednak dotyczyć będzie tych którzy chcieliby przyjąć na  środki trwałe nieruchomości  mieszkalne już w roku 2022 lub zaczną  wynajmować nieruchomości mieszkalne w roku 2022.
 • Zmiana wyceny prywatnego majątku wnoszonego do środków trwałych. Począwszy od 1 stycznia 2022 roku zmianie ulegną zasady wyceny środków trwałych nabytych w drodze kupna. W dotychczasowym art. 22g ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT ustawodawca doprecyzował zasady wyceny. Zgodnie z jego nową treścią za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w razie odpłatnego nabycia uważa się cenę ich nabycia, a jeżeli były używane przez podatnika przed wprowadzeniem ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i nie były wcześniej amortyzowane – cenę ich nabycia, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej. Od 2022 roku wycena powinna odbywać się po cenie rynkowej, która w zdecydowanej większości jest niższa niż cena nabycia.
 • Wydłużenie okresu opodatkowania rzeczy ruchomych wycofanych z działalności gospodarczej na cele prywatne wykupionych wcześniej z leasingu.  Od początku 2022 r., aby nie zapłacić podatku dochodowego od sprzedaży auta wykupionego z leasingu operacyjnego na cele prywatne, będzie trzeba odczekać aż 6 lat, natomiast nowe regulacje wprowadzone tzw. Polskim Ładem będą dotyczyły nie tylko samochodów, ale wszystkich wykupionych z leasingu składników majątku po dniu 31 grudnia 2021 roku.
 • Kary dla przedsiębiorców za zatrudnianie na czarno, zwolnienie z odpowiedzialności pracowników. Od przyszłego roku, konsekwencje nielegalnego zatrudniania obciążać będą wyłącznie pracodawcę, a nie pracownika. To pracodawca będzie płacił podatek od wynagrodzenia za pracę na czarno lub części wynagrodzenia wypłacanego pod stołem. Przypisany zostanie mu również dodatkowy przychód w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdy miesiąc nielegalnego zatrudnienia niezależnie od tego czy faktycznie i w jakiej wysokości wypłacał wynagrodzenie. Nieuczciwi pracodawcy będą również zobowiązani do zapłaty w całości składek na ubezpieczenia społeczne i składki zdrowotnej od wynagrodzeń pracujących na czarno lub wypłacanych pod stołem.Dodatkowo, zarówno wypłacone wynagrodzenia, jak i składki nie będą mogły zostać zaliczone przez pracodawców do kosztów uzyskania przychodu. Z kolei nielegalnie zatrudniony pracownik uzyska dostęp do opieki zdrowotnej i świadczeń z ubezpieczeń społecznych (emerytur, rent i zasiłków),  nie będzie finansował składek na ubezpieczenia społeczne od ujawnionego wynagrodzenia, bo składki te będą w całości pokrywane przez pracodawcę, również w tej części, która na zasadach ogólnych jest finansowana przez pracownika.
 • Rozszerzenie tzw. ulgi mieszkaniowej. Ustawodawca, doprecyzowując przepisy w zakresie ulgi mieszkaniowej w ramach Nowego Ładu, daje podatnikom możliwość zaliczenia, jako wydatki na cele mieszkaniowe, wydatków na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na zbywaną nieruchomość, niezależnie od tego, czy w kosztach uzyskania przychodów uwzględnione zostały już wydatki sfinansowane tym kredytem (pożyczką).

Nowe przepisy mają zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2022 r. Wydaje się w związku z tym, że na omawianej zmianie skorzystać będą mogli tylko podatnicy, którzy dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości uzyskają po 31 grudnia 2021 r.

 

ZMIANY W CIT

 •  Zmiany w  CIT zakresie przepisów wyłączających z kosztów podatkowych tzw. ukryte dywidendy – nowy art. 16 ust. 1 pkt 15b ustawy o CIT wprowadzi zakaz zaliczania do kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesionych przez spółkę w związku ze świadczeniem wykonanym przez podmiot powiązany albo wspólnika bądź akcjonariusza tej spółki, jeśli taki wydatek stanowi ukrytą dywidendęprzepisy wejdą w życie od 2023 roku;
 • Zmiany w CIT zakresie „estońskiego CIT” – zniesiony zostanie limit przychodowy, z estońskiego CIT będą mogły skorzystać spółdzielnie, spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne; zniknie również opodatkowanie na wejściu i na wyjściu;

 Podatek minimalny będzie dotyczył spółek, których udziałowcami są osoby prawne, bądź które posiadają udziały w innych podmiotach. Ustawa wprowadza minimalny podatek CIT w wysokości 10%od podstawy opodatkowania, którą stanowi suma m.in. (i) 4% wielkości przychodów z działalności operacyjnej, (ii) kosztów nabycia określonych usług niematerialnych, poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych (w części przewyższającej 3 mln zł + 5% tzw. podatkowej EBITDA), (iii) kosztów finansowania dłużnego, poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych (w części przekraczającej 30% tzw. podatkowej EBITDA oraz (iv) pozycji związanej z podatkiem odroczonym. Co do zasady podatek ten obciąża Spółki, które wykazują straty podatkowe albo których dochodowość podatkowa w koszyku tzw. zysków operacyjnych nie przekracza 1%.

Uchylono art. 15e Ustawy o CIT limitującego koszty tzw. usług niematerialnych.

 

Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu programów komputerowych oraz obowiązek przesyłania w formie ustrukturyzowanej. Wejście w życie tych przepisów zostało odsunięte do 1 stycznia 2023 r.

Zmiany w exit tax mają na celu doprecyzowanie momentu, w którym następuje „przeniesienie składnika majątku” poza terytorium Polski;

Zmiany w zakresie definicji właściciela rzeczywistego– test rzeczywistej działalności gospodarczej nie będzie wykonywany na podstawie przepisów CFC, ale ma uwzględniać charakter oraz skalę działalności prowadzonej przez dany podmiot w zakresie otrzymanej należności;

Doprecyzowanie rezydencji podatkowej– polskim rezydentem podatkowym będzie mogła zostać zagraniczna spółka, która będzie zarządzana z terytorium Polski, a więc w sposób zorganizowany i ciągły będą tu prowadzone jej bieżące sprawy (zrezygnowano więc z pomysłu, gdzie zagraniczna spółka miała rozliczać się w Polsce jeśli w jej najwyższych organach zasiadał Polak);

Zmiany w WHT (Witholding tax-podatek u źródła) ogólne zasady dotyczące zwolnień z WHT / niższych stawek WHT będą obowiązywać tylko w przypadku, gdy płatności dokonywane na rzecz jednego odbiorcy nie przekraczają 2 mln zł rocznie. Jeśli przekroczą ten próg, polski płatnik będzie musiał pobrać WHT według ustawowej stawki podstawowej (19% / 20%) (z pewnymi wyjątkami), a następnie możliwe będzie wystąpienie o zwrot WHT.

Objecie  składka zdrowotną  wynagrodzeń członków zarządu oraz prokurentów, stawka 9% od przychodu.

 

ULGI W PODATKACH CIT i PIT od roku 2022

Poniżej trzy linki na temat ulg w podatkach zarówno w  CIT  jak i PIT, jest ich tak wiele że trzeba by wczytać się w nie jeśli one  Państwa  interesują.

https://www.pit.pl/aktualnosci/polski-lad-nowe-ulgi-podatkowe-i-modyfikacja-juz-istniejacych-1005832

https://tvn24.pl/biznes/pieniadze/polski-lad-nowe-ulgi-podatkowe-lista-nowych-ulg-od-2022-5510216

https://www.bankier.pl/wiadomosc/Polski-lad-czyli-rewolucja-podatkowa-po-polsku-8-zmian-w-podatkach-od-2022-r-8248756.html


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?