RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Dot. dokonania korekty rozliczenia umowy o udzielanie świadczeń na podstawie tzw. 1/12 kontraktu za rok 2020 r. [WAŻNE]

14 stycznia 2021

Dot. dokonania korekty rozliczenia umowy o udzielanie świadczeń na podstawie tzw. 1/12 kontraktu za rok 2020 r.

Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, iż Świadczeniodawcy, którzy skorzystali z formy rozliczenia świadczeń na podstawie tzw.1/12 kontraktu zgodnie Ogólnymi warunkami umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej1, zwanych dalej OWU, zobowiązani są do skorygowania dokumentów rozliczeniowych przesłanych do Funduszu, w przypadku niezłożenia wniosku o przedłużenie okresu rozliczeniowego za rok 2020 –  w terminie do dnia 09.02.2021 r. w zakresie importu i do 14.02.2021 r. w zakresie rozliczenia, jest to zgodne § 27 ust.2 OWU2  który wskazuje, że rozliczenie wykonania umowy za dany okres rozliczeniowy następuje najpóźniej w terminie 45 dni od dnia upływu tego okresu.

Korekta polegać powinna na:

1)     skorygowaniu rzeczywistej kwoty rozliczonej w ramach 1/12 kontraktu
za dany miesiąc sprawozdawczy poprzez przesłanie do DOW NFZ e-faktury korygującej,

2)    dokonaniu naliczenia wykonanych świadczeń – do ostatniego miesiąca sprawozdawczego czyli grudnia 2020 r,

3)    przesłaniu stosownej dokumentacji rozliczeniowej (e-faktury), na podstawie wygenerowanego szablonu w celu zapłaty za rzeczywiste wykonanie świadczeń.

Dodatkowo biorąc pod uwagę § 23 ust. 3 wspomnianych powyżej ogólnych warunków umów2 przypominamy, że  przekazanie wszelkich informacji o zrealizowanych świadczeniach w 2020 roku powinno było nastąpić najpóźniej do 10 stycznia 2021 roku.

Mając na uwadze powyższe unormowanie, w ramach analiz końcowych będących podstawą rozliczenia świadczeń opieki zdrowotnej zrealizowanych w zakresie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej obowiązujących w roku 2020, uwzględniane będą dane sprawozdawcze pozytywnie zweryfikowane przez Fundusz i przekazane przez Świadczeniodawców nie później niż do 15 dnia stycznia 2021 roku.

Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2020 zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2020 poz.437 ze zm.)
  • 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotne(Dz.U. 2020 poz. 320 ze zm.).

Kontakt telefoniczny dla Świadczeniodawców rozliczających się:

-we Wrocławiu 71/7979 w: 402,495, 481,455,328,428,373,391,403,235,494,417.

-w Wałbrzychu: Tel. 74 66 43 w.: 104;118;108;117;107

-w Legnicy: Tel. 76 72 93 w.: 120;119;117;118

-w Jeleniej Górze: Tel. 75 64 58 w.: 714;737;735


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?