RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

UWAGA: Kolejna zmiana regulacji w zakresie zakrywania ust i nosa w zakładach pracy

2 grudnia 2020

Nowe rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2020r.w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2132), obowiązuje od 02.12.2020 r. .

W odniesieniu do pracodawców na uwagę zasługuje § 25 ust. 1 lic c) i d), który nakazuje zakrywanie, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego ust i nosa m.in. w przypadku:

  • w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1osoba, chyba że pracodawca postanowi inaczej,
  • w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych,  turystyki,  sportu,  obsługi  pasażerów  w transporcie  kolejowym,  drogowym,  lotniczym,  morskim  lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny;

Jednocześnie osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach użyteczności publicznej, chyba że zarządzający takim budynkiem postanowi inaczej, z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów w czasie jej wykonywania (ust. 3 pkt 15)

Odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku spożywania posiłków lub napojów w zakładach pracy (§ 25 ust. 5).

Dz. U. poz. 2132


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?