RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Stanowisko Federacji Porozumienie Zielonogórskie w sprawie szczepień przeciw COVID-19

7 grudnia 2020

Stanowisko Federacji Porozumienie Zielonogórskie
w sprawie ogłoszenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 grudnia 2020 r.
zapraszającego do udziału w Narodowym Programie Szczepień ochronnych
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

W zawiązku z zamieszczeniem na stronach Centrali NFZ ogłoszenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 grudnia 2020 r. zapraszającego do udziału w Narodowym Programie Szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 Federacja PZ stoi na stanowisku, że zaproponowane działania nie przyniosą oczekiwanego stopnia wyszczepienia populacji Polski, który zapewni uzyskanie odporności populacyjnej przeciwko COVID-19. Zdaniem Porozumienia Zielonogórskiego wskazane w ogłoszeniu Prezesa NFZ z dnia 4 grudnia wymogi, konieczne do spełnienia przez świadczeniodawców, mogą ograniczyć liczbę punktów szczepiennych udostępnianych polskim obywatelom.W szczególności:

 1. Niezrozumiałe jest dlaczego z programu szczepień wyłączono pracowników i pacjentów podmiotów udzielających wyłącznie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych (szpitale, zakłady opiekuńczo lecznicze i zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze)- są to grupy najbardziej zagrożone zakażeniami i powikłaniami.
 2. Wyśrubowane wymagania wobec podmiotów leczniczych, które się wzajemnie wykluczają, np.
  • prowadzenie nieprzerwanie szczepień przez co najmniej 5 dni w tygodniu,
  • prowadzenie szczepień przez zespół wyjazdowy w miejscu zamieszkania/pobytu pacjenta,
  • zdolność do wykonywania co najmniej 180 szczepień tygodniowo przez jeden zespół szczepiący w punkcie szczepień przy warunku utrzymania niezakłóconego udzielania dotychczasowych świadczeń zapisanych w umowie z NFZ.
  Dla większości małych przychodni usytuowanych blisko pacjentów, w ich miejscu zamieszkania, są to warunki uniemożliwiające udział w naborze.
 3. Zbędne dookreślanie warunków lokalowych i wyposażenie punktu szczepień – procedura ta jest jasno określona przepisami obowiązującego prawa.
 4. Brak procedury postępowania przed szczepieniem (kryteria kwalifikacji, dyskwalifikacji), brak określenia sposobu realizacji drugiej dawki szczepionki.
 5. Brak określenia, kto ponosi odpowiedzialność za ew. roszczenia pacjentów po wystąpieniu NOP wczesnych, a w szczególności późnych, obecnie nieznanych.

Wobec powyższych zastrzeżeń Federacja Porozumienie Zielonogórskie proponuje:

 1. Przeprowadzić akcję szczepień, bez wcześniejszego naboru, na bazie obecnie istniejących punktów szczepień zgodnie z istniejąca umową z Narodowym Funduszem Zdrowia.
  • Tygodniowa liczba szczepień uzależniona winna być od możliwości organizacyjnych
  i kadrowych wykonujących je placówek.
  • Liczba wykonanych szczepień nie może być mniejsza niż 10 na dzień pracy placówki POZ.
  • Wprowadzenie zasady, że wyjazdowy zespół szczepiący funkcjonuje 1x w tygodniu pracy POZ.
  • Przeprowadzanie szczepień może zmienić harmonogram i organizację udzielanych dotychczas świadczeń.
 2. Aby do wykonywania szczepień mogły zgłaszać się podmioty nie mające umowy na POZ (dodatkowe wsparcie akcji szczepienia). W tym przypadku konieczne jest przeprowadzenie akcji naboru.
 3. Ustalenie sposobu dystrybucji szczepionki firmy Pfizer – wg FPZ w tym przypadku może sprawdzić się dotychczasowy model tj. dostarczenie szczepionki podmiotowi raz w tygodniu.
 4. Formalne ustalenie i opublikowanie kolejności grup populacji polskiej podlegających szczepieniu.
 5. Jak najszybsze ogłoszenie w języku polskim Charakterystyki Produktu Leczniczego szczepionki planowanej do wykorzystania w akcji oraz przeszkolenie personelu szczepiącego
  w koniecznych do wykonania szczepienia procedurach.
 6. Przejęcie przez państwo odpowiedzialności cywilnej i karnej z podmiotu i personelu szczepiącego dostarczonymi szczepionkami za NOP wczesne i odległe oraz skutki szczepienia, które w momencie szczepienia nie są znane.
  Mając na uwadze zastosowaną procedurę oraz bieżącą sytuację związana z epidemia COVID -19 należy wprowadzić do ustawy o z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przepisu szczególnego (lex specialis) wobec Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym:, „podmioty lecznicze (wraz z personelem) zostaną zwolnione z odpowiedzialności odszkodowawczej za wszelkie skutki niepożądane w/w szczepionek”. Jednocześnie należy wprowadzić, że: „wszelkie ewentualne roszczenia z tego tytułu mogą być kierowane wyłącznie wobec Skarbu Państwa”.
 7. Zniesienie obligatoryjności koordynatora w składzie zespołu szczepiącego.
 8. Utylizację przez Państwo i na koszt Państwa niewykorzystanych szczepionek oraz określenie, jakie będą zasady rozliczeń za szczepionki niewykorzystane.
 9. Urealnienie wartości wyceny świadczeń w przypadku transportu i szczepień w miejscu zamieszkania.
 10. Wskazanie czy na jedno sczepienie składają się dwie iniekcje czy też jedna, ponieważ wynagrodzenie za szczepienia zostało określone niejednoznacznie.
 11. Akcję propagującą szczepienia w mediach i wsparcie działań promujących szczepienia w punktach szczepiennych i placówkach opieki zdrowotnej przez instytucje rządowe.

Federacja Porozumienie Zielonogórskie wnioskuje o zawieszenia obecnego naboru i ogłoszenia go ponownie po zmianie obecnych kryteriów, w taki sposób, aby zapewniały jak największy dostęp do szczepień.

Zarząd Funkcyjny
Federacji Porozumienie Zielonogórskie
7.12.2020 r.


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?