RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Tydzień w zdrowiu

23 stycznia 2018

Szanowni Państwo,

Poniżej przesyłam cotygodniowe podsumowanie prac legislacyjnych i nadchodzących wydarzeń parlamentarnych w obszarze zdrowia oraz pomocy społecznej.

Projekty ustaw w Sejmie

– Poselski (PO) projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (link) Dotyczy zwiększenia nakładów na służbę zdrowia do 6% PKB w ciągu 4 lat do roku 2021; propozycji powołania przez Marszałka Sejmu zespołu dokonującego podziału środków z budżetu państwa, które będą przekazywane do Narodowego Funduszu Zdrowia w formie dotacji. Skierowany do opiniowania BL i BAS, a obecnie skierowany do konsultacji (SN, PG, KRRP, NRA, RDS, NRL, NRPiP, KRDL, KRF, KIG, Lewiatan, BCC, ZRP, PRP, FZZ, OPZZ i NSZZ”S”)
– Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (link) Dotyczy realizacji II etapu Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, przyjętego przez rząd w grudniu 2016 r., którego podstawowym zadaniem jest wspieranie rodzin z osobami niepełnosprawnymi, a w szczególności wychowujących niepełnosprawne dzieci. Istotą projektowanych rozwiązań jest stworzenie mechanizmów wsparcia dla rodzin w zakresie m.in.: 1) usług wspierających i rehabilitacyjnych przez prowadzenie zajęć klubowych w warsztatach terapii zajęciowej, 2) uprawnienia osób ubezpieczonych chorobowo do zasiłku opiekuńczego w przypadku choroby dziecka niepełnosprawnego do 18 roku życia, 3) korzystania z elastycznych form organizacji czasu pracy, w tym telepracy. Skierowany do opiniowania BL

Planowane posiedzenia w Sejmie:

Kolejne posiedzenie Sejmu 24-26 stycznia:

– 24.01. godz. 12:00 Parlamentarny Zespół ds. Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów Otyłości; Parlamentarny Zespół ds. zdrowia publicznego (sala im. Wojciecha Korfantego – nr 12, bud. G)
Profilaktyka otyłości u dzieci – priorytet zdrowia publicznego. Prezentacja wyników badań opinii i raportu Fundacji MY Pacjenci.
– 24.01. godz. 15:00 Parlamentarny Zespół ds. Stwardnienia Rozsianego (sala im. Adama Bienia – nr 13, bud. G) System opieki zdrowotnej w zakresie diagnostyki i leczenia chorych na SM w latach 2016-17. Plany na rok 2018.
– 24.01. godz. 17:00 Komisja Zdrowia (sala kolumnowa im. Kazimierza Pużaka – bud. C-D) Zmiany w składzie Prezydium Komisji. Informacja Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego o kierunkach i strategii planowanych działań Ministerstwa Zdrowia.
– 25 stycznia 2018 (czwartek), godz. 11:00 sala im. Bronisława Geremka (nr 14, bud. G) Rozpatrzenie „Sprawozdania z realizacji Programu Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce w 2016 roku” (druk nr 2091) – przedstawia Minister Zdrowia.
– 25.01. godz. 15:30 Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (sala im. Wojciecha Trąmpczyńskiego – nr 106, bud. C) Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli dostępności publicznego transportu zbiorowego dla osób niepełnosprawnych w miastach na prawach powiatu – referuje Prezes Najwyższej Izby Kontroli.
– 25.01. godz. 15:00 Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Ochrony Zdrowia (sala nr 307, bud. B)
Sprawy bieżące i plan pracy.

Projekty MZ

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie priorytetów zdrowotnych (link)
Czas na składanie uwag do dnia 26 stycznia 2018 r. na adres e-mail: a.otolinska@mz.gov.pl

Projekty MRPiPS


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?