RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

System Monitorowania Kształcenia – obsługa lekarzy odbywających szkolenie

29 listopada 2017

Szanowni Państwo,

 

Dnia 1 maja 2017 r. weszły w życie przepisy znowelizowanej w 2015 r. ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, które wprowadziły do porządku prawnego System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK). Zadaniem SMK jest wspieranie i monitorowanie przebiegu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. Procesy jakie odbywają się za pomocą SMK to m.in.: wnioskowanie o Lekarski Egzamin Końcowy/Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy, wnioskowanie o potwierdzenie zrealizowanie szkolenia specjalizacyjnego, wnioskowanie o Państwowy Egzamin Specjalistyczny, wnioskowanie o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego, skierowanie do odbycia szkolenia specjalizacyjnego, Elektroniczna Karta Szkolenia Specjalizacyjnego, wnioskowanie o akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego.

 

Niniejszy e-mail poświęcony jest obsłudze lekarzy, którzy począwszy od postępowania JESIEŃ 2017 zostaną skierowani do Państwa jednostek celem odbycia szkolenia specjalizacyjnego. Lekarze, którzy są już w trakcie szkolenia specjalizacyjnego nie mają obowiązku korzystania z SMK do czasu zakończenia szkolenia. Niemniej, dotyczy ich wnioskowanie w SMK o potwierdzenie zrealizowanie szkolenia specjalizacyjnego oraz wnioskowanie w SMK o Państwowy Egzamin Specjalistyczny.

 

Ministerstwo Zdrowia wspólnie z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia organizowało na przełomie października i listopada br. szkolenia dla jednostek akredytowanych, niemniej nie wszyscy Państwo uznali za stosowne uczestniczyć, zatem przekazuje poniżej najważniejsze informacje dot. procesu przyjęcia lekarza na specjalizację (niezależnie czy w trybie rezydenckim czy pozarezydenckim).

 

 1. Urzędy Wojewódzkie wystawiają skierowania dla lekarzy, którzy zakwalifikowali się do szkolenia specjalizacyjnego wyłącznie w formie elektronicznej w SMK.
 2. Aby przyjąć skierowanie, a co za tym idzie umożliwić lekarzowi rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego należy mieć dostęp do SMK.
 3. Pierwszą czynnością, która powinna zostać wykonana w celu uzyskania dostępu do SMK, jest wyznaczenie osoby/osób, które pełnić będą funkcję Administratora SMK. Ponieważ akredytacja przyznawana jest dla konkretnego oddziału, a nie dla całego szpitala, administrator musi być wyznaczony dla każdej jednostki organizacyjnej posiadającej akredytację do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego.
 4. Osoba/osoby wyznaczone na administratorów powinni założyć osobiste konto w SMK. SMK dostępne jest na stronie internetowej www.smk.ezdowie.gov.pl , po wejściu na stronę nałożyć wybrać opcję Załóż konto. Po wypełnieniu formularza i wysłaniu go w SMK, na adres e-mail wpisany
  w formularzu zostanie przesłane pierwsze hasło za pomocą którego należy zalogować się do SMK wybierając opcję: Login/Hasło. Loginem jest adres e-mail podany w formularzu. Uprzejmie proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na adres e-mail i numer PESEL. W przypadku podania nieprawidłowego adresu e-mail ni otrzymają Państwo pierwszego hasła i nie zalogują się do systemu. W przypadku niepoprawnego numeru PESEL nie można go zmienić samodzielnie, wymaga to interwencji Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.
 5. Po zalogowaniu się na swoje konto, osoba wyznaczona na administratora SMK wybiera ikonę Wnioski o modyfikację uprawnień, a następnie Nowy wniosek o modyfikację uprawnień. Należy wypełnić formularz, który częściowo wypełni się danymi z profilu uzupełnianymi w trakcie zakładania konta. W pozycji Dodatkowe informacje należy wybrać Grupa biznesowa: placówka szkoleniowa, Grupa funkcjonalna: Administrator . W pozycji Jednostka akceptująca wniosek automatycznie pokaże się CSIOZ. Następnie należy uzupełnić pozycję Podmiot używając ikony Wybierz i klikając we właściwą jednostkę, dla której wyznacza się administrator SMK. Kliknąć Dalej. Po pojawieniu się części formularza o nazwie Miejsce zatrudnienia. Po uzupełnieniu wybrać opcję Zapisz a następnie Dalej. Po wykonaniu tej czynności pojawią się następujące opcje: Powrót, Anuluj, Podpisz podpisem ePUAP i wyślij, Podpisz podpisem kwalifikowanym i wyślij, Edytuj, Drukuj, Złóż wniosek papierowy.  Jeżeli osoba wyznaczona na administratora posiada podpis ePUAP lub podpis kwalifikowany wybiera właściwą opcję, podpisuje wniosek, który ulega wysłaniu do CSIOZ. Jeżeli dana osoba nie dysponuje podpisem elektronicznym, należy wydrukować wniosek, a następnie wybrać opcję Złóż wniosek papierowy. Wniosek zostanie przesłany do CSIOZ. Ponieważ Administrator SMK jest pierwszą osobą w danej jednostce szkoleniowej, a jej główną funkcją będzie „wpuszczanie” kolejnych osób do SMK, tj. kierownika podmiotu i kierowników specjalizacji, oprócz wniosku w SMK konieczne jest przesłanie do CSIOZ Wniosku o nadanie uprawnień, którego wzór załączam powyżej.
 6. W przypadku nadania uprawnień, po zalogowaniu się na konto, administrator SMK dostępnych będzie więcej ikon niż tylko Mój profil i Wnioski o modyfikację uprawnień.
 7. Administrator odpowiedzialny jest za nadanie uprawnień pozostałym osobom w jednostce akredytowanej.
 8. Kolejnym krokiem jest wyznaczenie osoby pełniącej funkcję Kierownika podmiotu. Osoba ta widzi wszystkie skierowania do szkolenia specjalizacyjnego, przyjmuje, wyznacza kierownika specjalizacji oraz może złożyć podpisany podpisem elektronicznym wniosek o akredytację o akredytację. Osoba, która będzie pełnić tę funkcję zakłada konto osobiste zgodnie z instrukcja przedstawioną w pkt 4, a następnie wypełnić wniosek o modyfikację uprawnień zgodnie z instrukcją w pkt 5 z tą różnicą, że w pozycji Dodatkowe informacje należy wybrać Grupa biznesowa: placówka szkoleniowa, Grupa funkcjonalna: kierownik jednostki. Po wybraniu właściwej jednostki szkolącej, wniosek o modyfikację uprawnień zostanie wysłany do Administratora. Po zaakceptowaniu wniosku, na koncie osoby, która wnioskowała o rolę Kierownika podmiotu/jednostki pojawią się różne ikony np. skierowania do odbywania szkolenia specjalizacyjnego.
 9. Aby w pełni zaimplementować SMK w jednostce akredytowanej i przyjąć lekarza do szkolenia specjalizacyjnego, należy wyznaczyć kierowników specjalizacji, którzy założą konta osobiste zgodnie z instrukcją w pkt 4 i złożą wniosek zgodnie z instrukcją w pkt 5 i 8 przy uwzględnieniu następujących różnic:  w pozycji Dodatkowe informacje należy wybrać Grupa biznesowa: lekarz albo lekarz dentysta , Grupa funkcjonalna: kierownik.  Uprawnienia w SMK nadaje w tym przypadku również Administrator.    
 10. Kierownik podmiotu przyjmuje skierowania i wyznacza kierownika specjalizacji. Wówczas generuje się Elektroniczna Karta Szkolenia Specjalizacyjnego, w której kierownik specjalizacji wpisuje rzeczywistą datę rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego i przygotowuje roczny plan szkolenia.

Proszę o nieprzyjmowanie skierowań do czasu gdy lekarz skierowany do dobywania szkolenia specjalizacyjnego stawi się w jednostce i zadeklaruje wolę rozpoczęcia szkolenia.

W przypadku braku implementacji SMK w danej jednostce szkolącej uprzejmie proszę o rozważenie przyjęcia lekarza i umożliwienie mu rozpoczęcia szkolenia, jeżeli możliwe jest potwierdzenie istnienia skierowania, np. poprzez udostępnienie wglądu w konto lekarza, gdzie skierowanie jest widoczne, a następnie pilne wdrożenie systemu w jednostce i dopełnienie obowiązków opisanych
w pkt 10. Nadmieniam, że bez wdrożonego SMK nie będzie możliwości podpisania umowy z Ministerstwem Zdrowia w sprawie finansowania rezydentur.

W przypadku szczegółowych pytań o charakterze technicznym, uprzejmie proszę o kontakt z infolinią Centrum Systemów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia.

 

Komunikat dotyczący zasad zawierania umów rezydenckich zostanie zamieszczony na stronie internetowej resortu www.mz.gov.pl w najbliższych dniach.


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?