RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Minister Zdrowia ogłasza konkurs pn. Jakość w podstawowej opiece zdrowotnej (nr POWR.05.02.00-IP.05-00-008/17)

27 kwietnia 2017

Minister Zdrowia ogłasza konkurs pn. Jakość w podstawowej opiece zdrowotnej (nr POWR.05.02.00-IP.05-00-008/17)

 

Przedmiot konkursu

Przedmiotem konkursu jest realizacja projektów służących wdrożeniu w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej rozwiązań organizacyjnych poprawiających jakość funkcjonowania tych podmiotów

Typ projektów objętych wsparciem

Działania projakościowe dedykowane podmiotom świadczącym podstawową opiekę zdrowotną

Podmioty uprawnione do składania wniosków

Wnioskodawcą może być:

1. podmiot leczniczy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na podstawie zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dyrektorem właściwego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia lub

2. partner społeczny (zgodnie z definicją zawartą w Programie  Wiedza Edukacja Rozwój) reprezentujący interesy i zrzeszający podmioty świadczące usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Alokacja

Alokacja na konkurs wynosi: 25 900 000,00 PLN.

Kryteria dostępu

1. Projekt przewiduje realizację co najmniej trzech z następujących zadań:

• Opracowanie i wdrożenie narzędzi oceny jakości/zadowolenia pacjentów z usług medycznych świadczonych w podmiotach leczniczych objętych projektem udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna;

• Organizację spotkań w zakresie edukacji zdrowotnej (grupowych lub indywidualnych) dla pacjentów podmiotów leczniczych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna objętych projektem;

• Opracowanie i wdrożenie programu rozwoju kadr podstawowej opieki zdrowotnej, w tym w szczególności realizację szkoleń personelu obsługowego (np. rejestratorki) w zakresie obsługi klienta (w tym w szczególności osób starszych, niepełnosprawnych, przewlekle chorych), praw pacjenta, zasad funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, programów profilaktycznych (zadanie obligatoryjne);

• Opracowanie i wdrożenie narzędzi współpracy lekarzy POZ pracujących w podmiotach leczniczych objętych projektem udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna ze specjalistami z Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (zadanie obligatoryjne).

2. Projekt przewiduje objęcie wsparciem w ramach projektu co najmniej 10 podmiotów leczniczych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na podstawie zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dyrektorem właściwego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

3. Średni koszt przypadający w projekcie na jednego uczestnika instytucjonalnego (podmiot leczniczy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna objęty projektem) nie może przekraczać 70 000,00 PLN

4. Projektodawca jest podmiotem leczniczym udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na podstawie zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dyrektorem właściwego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia lub partnerem społecznym (zgodnie z definicją zawartą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój) reprezentującym interesy i zrzeszającym podmioty świadczące usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Termin i miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie od 29 maja 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. na formularzu zgodnym z załącznikiem 3 do Regulaminu w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA.

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie należy uznaje się datę złożenia wersji elektronicznej wniosku w systemie obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Departamencie Funduszy Europejskich i e-Zdrowia MZ wysyłając pytanie na adres mailowy: jakoscpoz@mz.gov.pl oraz telefonicznie pod numerami: 022/530 02 51; 022/530 03 06.

http://zdrowie.gov.pl/nabor-238-jakosc_w_podstawowej_opiece_zdrowotnej.html


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?