RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

27.11.2015 – Krajowy Fundusz Szkoleniowy – priorytety na rok 2016

4 grudnia 2015

Informujemy, że Minister Pracy i Polityki Społecznej określił plan wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na 2016 rok oraz priorytety ich wydatkowania.

Poniżej publikujemy priorytety:

I. Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotyczące wydatkowania 80% środków KFS przeznaczonych na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców, w ramach, których będzie realizowane wsparcie:

1) zawodowego kształcenia ustawicznego, tj. pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych,

2) kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej,

3) wsparcie młodych, nowo zatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których mowa w art. 150f ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

II. wydatkowania rezerwy środków KFS ustanowione przez Radę Rynku Pracy, w ramach, których będzie realizowane wsparcie:

1) kształcenia ustawicznego w branżach/zawodach, gdzie pracodawcy oferują miejsca pracy i jednocześnie zgłaszają trudności z zatrudnieniem pracowników,

2) kształcenia ustawicznego w branżach/zawodach kierowcy samochodu ciężarowego i ciągników siodłowych, maszyniści kolejowi oraz branży usług opiekuńczych,

3) kształcenia ustawicznego w branżach/przedsiębiorstwach restrukturyzowanych, np. w branży górnictwa węglowego, w celu utrzymania zatrudnienia,

4) kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych w celu utrzymania zatrudnienia.

Rada Rynku Pracy określiła, iż wyżej wymieniona rezerwa będzie przeznaczona również na zaspokajanie zapotrzebowania powiatów, które będą wnioskowały o dodatkowe kwoty KFS na finansowanie kształcenia ustawicznego u pracodawców.

Wszystkich pracodawców którzy w 2016r. zamierzają złożyć wniosek o przyznanie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy prosimy o wypełnienie przygotowanego formularza i odesłanie go pod adres i.trzesniewska@medprogress.pl  najpóźniej do dnia 12.12.2015r.

Zebrane w ten sposób informacje posłużą przede wszystkim prawidłowemu wyszacowaniu wielkości środków finansowych, niezbędnych na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach KFS w 2016 roku.

Pracodawców, którzy po raz pierwszy zamierzają skorzystać z instrumentu dotyczącego rozwoju zasobów ludzkich, jakim jest wsparcie w ramach KFS, zachęcamy do kontaktu z biurem związku.

badanie potrzeb – Ankieta_KFS


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?