RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Jakie zadania lekarza POZ? Porozumienie Zielonogórskie krytykuje propozycje resortu

23 kwietnia 2015

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia, dotyczącego zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej, będzie jednym z ważniejszych punktów jutrzejszego (24.04.) posiedzenia zespołu roboczego do spraw pakietu onkologicznego i POZ.

Federacja Porozumienie Zielonogórskie przedstawi resortowi swoje uwagi do projektu. Zdaniem Federacji, wymaga on gruntownych zmian, a część zapisów jest nie do przyjęcia.

Eksperci PZ określają projekt jako „jednostronny i asymetryczny”, zwracając uwagę, że na lekarzy, pielęgniarki i położne nakłada się wykonanie określonych działań bez dostarczenia do tego stosownych narzędzi, nie zobowiązuje drugiej strony np. do współpracy. Ponadto proponowane zapisy są bardzo ogólne i dają możliwość różnej interpretacji.

PZ uważa, że przepisy wykonawcze wynikające z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (której aktem wykonawczym jest opiniowane rozporządzenie) powinny określać tylko te zadania, które są finansowane ze środków publicznych. Tymczasem propozycje resortu znacznie wykraczają poza ten zakres.

Część projektowanych przepisów dotyczy świadczeniodawców udzielających świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, a nie lekarzy, pielęgniarek, położnych POZ, którzy nie muszą być świadczeniodawcami.

W opinii PZ wydawanie takiego rozporządzenia nie jest niezbędne – wystarczy zmienić ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jeśli już jednak takie rozporządzenie ma być wydane, zdaniem Federacji powinno być zgodne z rozporządzeniem „koszykowym w poz”. W przeciwnym razie powstaną różnice interpretacyjne utrudniające wykonywanie świadczeń, np. w sytuacji, gdy zadanie nie będzie świadczeniem gwarantowanym lub odwrotnie.

Ponadto PZ uważa, że za zwiększaniem zakresu zadań w podstawowej opiece zdrowotnej, powinien iść wzrost nakładów na POZ.

Porozumienie Zielonogórskie przedstawi na jutrzejszym spotkaniu także szczegółowe uwagi do projektu.

Równie ważnym punktem tego posiedzenia będzie omówienie spraw związanych z nowelizacją rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 18 grudnia 2014r w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych. W trakcie spotkania w resorcie zdrowia w dniu 25 marca przedstawiciele Federacji PZ otrzymali w zapewnienie, że nowelizacja ta uwzględni zapisy porozumienia z dnia 7 stycznia zawartego przez FPZ, ministra zdrowia i prezesa NFZ.


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?