RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Skierowanie do poradni specjalistycznej

3 lutego 2015

Interpretacja (z Pomorskiego Oddziału NFZ) :
Skierowanie do poradni specjalistycznej wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, czyli lekarz POZ/lekarz rodzinny lub lekarz specjalista z poradni specjalistycznej albo szpitala, który ma kontrakt z NFZ. Może ono mieć dwojaki charakter: konsultacyjny, bądź z prośba o objęcie leczeniem stałym. Porada o charakterze konsultacyjnym ma miejsce wówczas, gdy specjalista wyda opinię o stanie zdrowia pacjenta oraz wskaże dalszy tok leczenia na podstawie wykonanych badań diagnostycznych. W tym wypadku skierowanie jest wystawiane jednorazowo, a pacjent wraca na leczenie do lekarza kierującego. Natomiast jeśli lekarz specjalista w czasie wizyty uzna, że pacjent wymaga opieki specjalistycznej – pisemnie informuje lekarza kierującego o objęciu stałym leczeniem pacjenta bez określenia liczby porad. Oznacza to, że podczas pierwszej wizyty specjalista decyduje o tym, czy wystarczy jednorazowa konsultacja, czy też konieczne jest przejęcie leczenia. Od momentu, gdy lekarz specjalista przejmuje leczenie, to on kieruje i finansuje potrzebne badania diagnostyczne, które są niezbędne w przebiegu dalszego leczenia. Lekarz specjalista nie odsyła pacjenta w celu wykonania badań do lekarza POZ/rodzinnego.

Skierowanie na bezpłatne badania diagnostyczne ujęte w katalogu świadczeń diagnostycznych i terapeutycznych (za wyjątkiem wspófinansowanych) lekarz specjalista wystawia ze wskazaniem miejsca wykonania. Jest to konieczne
ponieważ placówki te mogą nie mieć bezpośrednio zawartej umowy z NFZ, a lekarz kierujący na postawie umowy pomiędzy nim, a zakładem diagnostycznym finansuje badanie w ramach udzielanej pacjentowi porady. Ten zakład
diagnostyczny wystawia fakturę lekarzowi kierującemu. W przypadku skierowania na badanie określone w katalogu zakresów ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych współfinansowanych możemy wybrać sobie placówkę
medyczną – spośród tych, które zawarły umowę z POW NFZ.

Skierowanie na leczenie specjalistyczne obejmuje całość świadczeń zdrowotnych związanych z leczeniem schorzenia, które było podstawą jego wystawienia. W przypadku, gdy na skierowaniu lekarz wskazał konkretną placówkę medyczną, pacjent nadal ma prawo wyboru i skierowanie to zachowuje swoją ważność także w innej. Nowe skierowanie do poradni specjalistycznej, w której pacjent był wcześniej leczony wymagane jest tylko w przypadku, gdy lekarz zasygnalizował, że dotychczas prowadzone leczenie zostało zakończenie oraz dokonał odpowiedniego wpisu w karcie – historii choroby.


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?