RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Informacja ze spotkania z Ministerstwem Zdrowia 27.11.2014 r.

27 listopada 2014

W środę, w dniu 26.11.2014 r. w siedzibie Ministerstwa Zdrowia odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Federacji oraz Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce z przedstawicielami Narodowego Funduszu Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia. Delegacji NFZ przewodniczył Prezes NFZ, Tadeusz Jędrzejczyk, ze strony Ministerstwa rozmowy prowadzili: Wiceminister Zdrowia Sławomir Neumann oraz Wiceminister Zdrowia Piotr Warczyński
1. Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawił wyniki ankiet dotyczących treści projektu Zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna na 2015 rok; przedstawiciele Federacji i KLRwP wyjaśnili, dlaczego uważają te ankiety za niemiarodajne i nie mogące stanowić podstawy podejmowania decyzji co do treści w/w Zarządzenia.

2. Następnie strony przedstawiły swe projekty dotyczące sposobu i wysokości finansowania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w 2015 roku. Strony nie uzgodniły stanowiska w kwestii finansów.

3. W dalszej kolejności, Ministerstwo Zdrowia ustosunkowało się do uwag Federacji zgłoszonych do noweli Rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, uznając że rozważy zmianę zapisów części V Załącznika nr 1 w zakresie:
– ust. 1 pkt 1.1 tiret pierwsze w zakresie słów: „ …:dorosłych lub do ukończenia 18 roku życia”.
b) W zakresie Zapisów Części IV Załącznika nr 1 w ust. 2 pkt 35 i 36, t.j.:
35) FT3, FT4;
36) PSA – Antygen swoisty dla stercza (całkowity, wolny).
Zapis ów zostanie zmieniony poprzez rozdzielenie ujętych w nim badań i wpisanie każdego z nich do osobnych punktów
c) Zapisów ujętych w Części IV Załącznika nr 1 do tegoż Rozporządzenia w zakresie badań dodatkowych:
– ust. 2 pkt 5 (żelazo – całkowita zdolność wiązania (TIBC);
– ust. 2 pkt 35 i 36, ( FT3, FT4; PSA – Antygen swoisty dla stercza (całkowity, wolny).
– ust. 8 (Diagnostyka ultrasonograficzna)
– ust. 9, (Echokardiografia)
– ust. 10 (Spirometria)

iż wykreślone zostaną:

– PSA – Antygen swoisty dla stercza (wolny),
– ust. 8 (Diagnostyka ultrasonograficzna) – pozostanie jedynie USG tarczycy i przytarczyc oraz jamy brzusznej,
– ust. 9, (Echokardiografia)

Strony ustaliły, iż projekt zmian w w/w Rozporządzenia zostanie przesłany do Ministerstwa Zdrowia do piątku, 28.11.14.

4. Strona społeczna – Federacja oraz KLRwP wskazały także na zapisy ustawowe, które wymagają zmiany, a które były już wcześniej zgłaszane Ministerstwu, a także na te postanowienia Rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, co do których Ministerstwo zmieniło swą interpretację (harmonogramy świadczeniodawców poz i sposób ich ustalania).

5. Federacja oraz KLRwP zasygnalizowały także pozostałe kwestie ujęte w uchwale zarządu PZ, które wymagają uzgodnień niezbędnych do osiągnięcia porozumienia.

6. Prezes NFZ zobowiązał się także do końca tygodnia przesłać, na wniosek świadczeniodawców, listy pacjentów nieubezpieczonych.

7. Pomimo tego, że strony nie osiągnęły porozumienia, prezes NFZ poinformował, że na stronie internetowej funduszu zostanie opublikowany projekt zarządzenia prezesa NFZ w zakresie POZ do konsultacji społecznych, które potrwają do 11.12.2014 r.


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?