RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Zaproszenie do składania aplikacji do Grup Roboczych ds. krajowych inteligentnych specjalizacji (obszar – Biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa, Zrównoważona energetyka, Surowce naturalne i gospdoarka odpadami i Innowacyjne techniczne

27 października 2014

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Gospodarki uruchomiło nabór do 15 Grup Roboczych ds. krajowych inteligentnych specjalizacji. Grupy Robocze będą gremiami tworzonymi w obszarach zidentyfikowanych w ramach krajowych inteligentnych specjalizacji (na które ukierunkowane będzie wsparcie na rozwój projektów B+R oraz innowacji w PO Inteligentny Rozwój 2014-2020), powoływanymi w celu:

– przygotowania szczegółowego opisu, określającego zakres oraz potencjał rozwojowy danej inteligentnej specjalizacji, stanowiącego podstawę oceny,czy wniosek o dofinansowanie przedsiębiorstwa w zakresie B+R+I mieści się w krajowych inteligentnych specjalizacjach,

– określania wizji rozwojowej i mierzalnych oczekiwanych efektów działań w ramach danej inteligentnej specjalizacji,

– przygotowania propozycji zmian i uzupełnień danej inteligentnej specjalizacji, a także formułowania potrzeby wprowadzenia nowych specjalizacji,

– analizy postępu w realizacji działań i osiągania celów KIS.

W Grupach Roboczych ds. kis przewiduje się udział przedstawicieli przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu, stowarzyszeń, jednostek naukowych, klastrów i organizacji pracodawców.

W załączeniu przekazuję Regulamin prac i naboru do Grup Roboczych ds. kis oraz dokument Krajowa Inteligentna Specjalizacja.

Pierwsze posiedzenia Grup Roboczych planowane są w IV kwartale 2014 r., gdzie będą szczegółowo omawiane zadania oraz cele Grup, a także kwestie organizacyjne.

Uprzejmie informuję, że termin składania aplikacji został wyznaczony na 30 października br. Bardzo proszę o przesyłanie aplikacji (CV oraz informacja, do której z 15 Grup Roboczych Państwo aplikujecie) na mój adres poczty elektronicznej: justyna.gorzoch@mg.gov.pl

Będę wdzięczna za udostępnienie powyższej informacji innymi zainteresowanym podmiotom.

Informacja jest także dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki: http://www.mg.gov.pl/node/21970

 

Krajowa_inteligentna_specjalizacja

Regulamin_naboru_i_prac_GR_ds._kis


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?