RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Pracownicze plany kapitałowe – ważna informacja dla Członków

Od kiedy PPK będą obowiązywać w firmach?

PPK dla pierwszej grupy pracodawców zaczną obowiązywać już od lipca 2019 r. Terminy są uzależnione od tego, ile osób zatrudnia pracodawca na dzień wskazany w ustawie o PPK.

Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady tworzenia i działania pracowniczych planów kapitałowych w Polsce jest ustawa o pracowniczych planach kapitałowych  (Dz. U. poz. 2215), która została uchwalona przez Sejm w dniu 4 października 2018 r.  i weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Art. 134. 1. Ustawę stosuje się do:

1) podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 250 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. – od dnia 1 lipca 2019 r.,

2) podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 50 osób zatrudnionych według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. – od dnia 1 stycznia 2020 r.,

3) podmiotów zatrudniających, które zatrudniają co najmniej 20 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. – od dnia 1 lipca 2020 r.,

4) pozostałych podmiotów zatrudniających – od dnia 1 stycznia 2021 r.

– z zastrzeżeniem ust. 4 oraz art. 137.

Którzy pracodawcy mogą być zwolnieni z obowiązku tworzenia PPK?

  • Przedsiębiorcy, którzy na dzień wejścia w życie obowiązku stosowania przepisów ustawy o PPK będą prowadzić PPE ze składką 3,5% i partycypacją na poziomie 25% osób zatrudnionych
  • Mikroprzedsiębiorcy (zatrudnienie do 9 pracowników) i przedsiębiorcy, u których wszyscy zatrudnieni pracownicy odmówią udziału w PPK

Kary za niewprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych

Pracodawca, który nie dopełni obowiązku zawarcia umowy o PPK w ustalonym terminie podlega karze grzywny w wysokości do 1,5% całego funduszu wynagrodzeń. Podobna kara jest przewidziana za nakłanianie do rezygnacji z oszczędzania w PPK.

Karze grzywny w wysokości od 1 000 zł do 1 000 000 zł podlega pracodawca, który nie zawrze umowy o prowadzenie PPK, nie będzie dokonywać wpłat na PPK, nie będzie prowadził stosownej dokumentacji lub będzie podawał nieprawdziwe dane w sprawie PPK.

 

https://www.mojeppk.pl/

 

W dniu 8 czerwca podczas Walnego Zgromadzenia Członków będzie możliwość spotkania z konsultantem PKOTFI Panem Tadeuszem Błażejewskim tel. 666 820 834

Zachęcamy podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób zatrudnionych  do pilnego kontaktu z konsultantem. Liczymy zarówno umowę o pracę, umowę zlecenie, jak i umowę o dzieło. Każda cząstka etatu jest liczona jako 1 etat.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?