RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

ZARZĄDZENIE NR 61/2022/DSOZ – AOS

10 maja 2022

ZOBACZ ZARZĄDZENIE

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o świadczeniach”.

W porównaniu do dotychczasowego stanu prawnego, w zarządzeniu:1. Na podstawie nowelizacji rozporządzeń Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. poz. 727), nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. 2022 poz. 365) oraz z dnia 23 lutego 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. 2022 poz. 482):1) dodano produkty rozliczeniowe dedykowane hemofilii oraz pokrewnym skazom krwotocznym,2) dodano badania laboratoryjne służące, oprócz diagnostyki i leczeniu hemofilii i pokrewnych skaz krwotocznych, również rozpoznawaniu innych jednostek chorobowych,3) dodano nowe badanie rezonansu magnetycznego piersi. W świetle powyższego dokonano następujących modyfikacji zarządzenia Prezesa NFZ:2.W Katalogu Ambulatoryjnych Grup Świadczeń Specjalistycznych (zał. nr 5a) dodano nowe produkty rozliczeniowe dedykowane diagnostyce oraz ocenie stanu zdrowia u osób chorych na hemofilię oraz inne skazy krwotoczne. Dodatkowo, uzupełniono kolumnę Uwagi (w części dotyczącej grup W zachowawczych) określając zasady sprawozdawania i rozliczania procedur o kodach G91, G92 i G93.3.W Katalogu Zakresów Ambulatoryjnych Świadczeń Diagnostycznych Kosztochłonnych(zał. nr 1b):1) dodano rezonans magnetyczny piersi do wykazu świadczeń,2) w kolumnie „Uwagi” dodano zapis umożliwiający rozliczenie wybranego badania tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego, jako procedurę do sumowania zakresie hematologii, onkologii i hematologii dziecięcej do produktu „Skazy krwotoczne – rozszerzona ocena stanu zdrowia” obligując świadczeniodawców, zgodnie z przepisami nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia, do zapewnienia realizacji badań TK i RM w przypadku objęcia opieką pacjentów chorych na hemofilię oraz inne skazy krwotoczne.4.W Charakterystyce Grup Ambulatoryjnych Świadczeń Specjalistycznych (zał. nr 7):1) w części dotyczącej skaz krwotocznych dodano nowe produkty rozliczeniowe dedykowane diagnostyce oraz ocenie stanu zdrowia u osób chorych na hemofilię oraz inne skazy krwotoczne, wraz z warunkami rozliczenia tychże grup, a także2) w części dotyczącej grup zachowawczych dodano badania laboratoryjne w celu umożliwienia wykonywania ich w toku diagnostyki i leczenia innych jednostek chorobowych.

Wycena produktów rozliczeniowych dedykowanych hemofilii oraz pokrewnym skazom krwotocznym została opublikowana Obwieszczeniem Prezesa AOTMiT z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie taryf gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej: leczenie chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne. Wprowadzenie świadczeń dedykowanych pacjentom z hemofilią i pokrewnymi skazami krwotocznymi zapewni świadczeniobiorcom kompleksową diagnostykę oraz ciągłość i jakość opieki w warunkach poradni specjalistycznej. Dodatkowo, przychylając się do wniosku Konsultanta Krajowego w dziedzinie genetyki klinicznej, dla świadczeń 1. typu w zakresie genetyki dedykowanych pacjentom pierwszorazowym (W40) do ukończenia18 r.ż. zastąpiono dotychczas stosowane współczynniki, odpowiednio współczynnikami: 2,0 w przypadku udzielania świadczeń świadczeniobiorcom do ukończenia 3. roku życia oraz 1,7 w przypadku udzielania świadczeń świadczeniobiorcom w wieku od 4. roku życia do ukończenia 18. roku życia. W ślad za tą zmianą modyfikacji uległy współczynniki wskazane w § 12 zarządzenia. Z uwagi na fakt, że wprowadzenie powyższych modyfikacji wiązałoby się z wydaniem kolejnego już zarządzenia zmieniającego, dla zwiększenia czytelności i przejrzystości przepisów regulujących zawieranie i realizację umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, niniejszą regulację wprowadza się nowym zarządzeniem. Powyższe działania zostały podjęte w ramach realizacji celu nr 2 Strategii Narodowego Funduszu Zdrowia na lata 2019-2023 – Poprawa jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej. Przepisy zarządzenia mają zastosowanie do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych nie wcześniej niż od dnia 1 kwietnia 2022 r.

Szacowane skutki finansowe modyfikacji wdrożonych w niniejszym zarządzeniu w zakresie wprowadzenia nowych produktów rozliczeniowych dedykowanych hemofilii i skazom krwotocznym określono w wysokości ok. 4,5 mln zł w roku pierwszym obowiązywania zmian oraz ok. 10,6 mln zł w roku kolejnym. Szacowane skutki finansowe wprowadzenia możliwości wykonywania RM piersi w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej wynoszą ok. 2,3 mln zł rocznie. W przypadku pozostałych modyfikacji oszacowanie skutku finansowego nie jest możliwe. Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie z art. 146 ust. 4 ustawy o świadczeniach oraz zgodnie z § 2 ust. 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2020 poz. 320, z późn. zm.), został przedstawiony do konsultacji zewnętrznych. W ramach konsultacji publicznych projekt został przedstawiony do zaopiniowania właściwym w sprawie podmiotom: konsultantom krajowym we właściwej dziedzinie medycyny, samorządom zawodowym (Naczelna Rada Lekarska, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych), reprezentatywnym organizacjom świadczeniodawców, w rozumieniu art. 31sb ust.1 ustawy o świadczeniach. W ramach konsultacji cztery podmioty wyraziły opinię, natomiast trzy zgłosiły uwagi do projektu zarządzenia. Zgłoszone uwagi nie zostały uwzględnione ponieważ dotyczyły natury organizacyjnej i rozliczania świadczeń.


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?