RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

ZAPROSZENIE dla Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej na szkolenia

31 sierpnia 2021

Szanowni Państwo,

przekazujemy zaproszenie Agencji Badań Medycznych, do uczestnictwa w szkoleniu związanym z
podniesieniem kompetencji Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej w zakresie prowadzenia rekrutacji pacjentów do udziału w badaniach klinicznychw ramach projektu „Akademia Badań Klinicznych – rozwój kompetencji zespołów badawczych w podmiotach leczniczych świadczących usługi szpitalne oraz lekarzy zatrudnionych w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

W linkach poniżej znajdą Państwo  informacje o projekcie i szkoleniu:

• Notka informacyjna:
https://abm.gov.pl/pl/aktualnosci/1005,Zaproszenie-dla-lekarzy-POZ-do-rekrutacji-i-uczestnictwa-w-szkoleniu-dotyczacym-.html
• Szczegółowa strona informacyjna:
https://abm.gov.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia-i-szkolenia/20k18,Projekt-POWER-szkolenie-dla-lekarzy-POZ.html
W celu poprawnej rejestracji prosimy uzupełnić podstawowy formularz rejestracyjny:
• Podstawowy formularz:
https://abm.gov.pl/pl/aktualnosci/wydarzenia-i-szkolenia/dodajkursanta

Po wypełnieniu formularza podstawowego, kandydat otrzyma na podany adres e-mail link do formularza uzupełniającego – aby prawidłowo zakończyć pierwszy etap procesu rekrutacji, niezbędne jest uzupełnienie przez kandydata drugiego formularza.

Drugim etapem rekrutacji jest przesłanie oryginałów wymaganych dokumentów listem poleconym we wskazanym terminie (decyduje data stempla pocztowego).
Wymagane dokumenty mogą Państwo pobrać ze strony:
https://abm.gov.pl/pl/centrum-rozwoju-badan-k/projekt-po-wer/zadania-w-ramach-projek/zadanie-nr-3/zalaczniki-dla-kandydat/996,Zalaczniki-dla-kandydatow.html

Ukończenie każdego z powyższych etapów jest niezbędne do uczestnictwa w rekrutacji na szkolenie. Potwierdzenie zakwalifikowania się na szkolenie zostanie przesłane w osobnej wiadomości e-mailowej.

Uwaga: Automatyczna informacja dotycząca złożenia wniosku w systemie naboru nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenia!

Szkolenie jest finansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i dzięki temu dla uczestników jest bezpłatne. Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe oraz zostanie dokonany zwrot kosztów noclegu i dojazdu na szkolenie zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie (zwrot przysługuje w sytuacji dojazdu na szkolenia z miejsca zamieszkania oddalonego o co najmniej 50 km od miejsca szkolenia).

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przeprowadzenia szkolenia w formie on-line, jeśli nie będzie możliwe przeprowadzenie szkolenia w formie stacjonarnej, o czym będą informować na bieżąco. Nie przewidywany jest wówczas zwrot kosztów dojazdu i noclegów.

Rekrutacja rozpoczyna się 06.07.2021 r. o godzinie 10.00 i potrwa do 17.09.2021 r. do godziny 10.00.
Po zakończeniu rekrutacji system elektroniczny automatycznie się wyłączy i nie będzie przyjmował nowych wniosków.

W razie pytań,  Zespół Agencji Badań Medycznych pozostaje do dyspozycji, e-mail: power@abm.gov.pl


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?