RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Zawiadomienie o terminie Zwyczajnego Zebrania Ogólnego Członków Stowarzyszenia Pracodawcy Zdrowia w dniu 24.09.2020 r.

30 lipca 2020

Szanowni Państwo.

Niniejszym informujemy, że dniu 24.09.2020 r. w Hotelu Bielany w Bielanach Wrocławskich o godzinie 18 odbędzie się Zwyczajne Zebranie Ogólne Członków Stowarzyszenia Pracodawcy Zdrowia z następującym porządkiem obrad:

 1. Rejestracja Członków
 2. Otwarcie zebrania
 3. Wybór Przewodniczącego Zebrania i protokolanta
 4. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie zdolności Zebrania do podejmowania uchwał
 5. Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za liczenie głosów
 6. Przyjęcie porządku obrad
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Związku za rok 2019
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2019 wraz podjęciem uchwały w przedmiocie przeznaczenia zysku/pokrycia straty
 9. Dyskusja
 10. Udzielenie absolutorium Zarządowi z wykonanych obowiązków
 11. Wnioski i sprawy różne

Uczestnictwo w Zebraniu jest obowiązkowe. Członek Stowarzyszenia może uczestniczyć w Zebraniu osobiście lub przez pełnomocnika, na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.

Z poważaniem

Iwona Wójcik

Dyrektor Biura


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?