RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Dane adresów elektronicznych na które będzie doręczana korespondencja w celu realizacji zadań, o których mowa w dziale IIIA i art. 173 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

7 listopada 2019

Biuro Związku informuje, że od 7.11.2019 NFZ wprowadził do portalu obowiązek uzupełnienia danych adresowych.

W przypadku podmiotów należy uzupełnić adres email podmiotu oraz zaznaczyć oświadczenie, że nie jesteśmy podmiotem publicznym w rozumieniu art 2 Ustawy z dnia 17.02.2005 o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. (zaznaczamy oświadczenie w przypadku jeżeli nasz podmiot nie znajduje się na liście art 2 ustawy realizujących zadania publiczne – będzie to większość podmiotów).

 

Lista podmiotów w rozumieniu art 2 Ustawy realizujących zadania publiczne:

1) organów administracji rządowej, organów kontroli państwowej i ochrony prawa, sądów, jednostek organizacyjnych prokuratury, a także jednostek samorządu terytorialnego i ich organów,
2) jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
3) funduszy celowych,
4) samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz spółek wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności
leczniczej,
5) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
6) Narodowego Funduszu Zdrowia,
7) państwowych lub samorządowych osób prawnych utworzonych na podstawie odrębnych ustaw w celu realizacji zadań publicznych,
8) uczelni,
9) federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki,
9a) instytutów badawczych,
9b) instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz,
9c) jednostek organizacyjnych tworzonych przez Polską Akademię Nauk,
10) Polskiej Komisji Akredytacyjnej,
11) Rady Doskonałości Naukowej

W przypadku pomyłki lub konieczności zmiany, możemy ją wykonać w każdym momencie i należy to zrobić zgodnie z informacją przekazaną w informacji DOW NFZ. Na ten moment NFZ nie podaje numerów kontaktowych – jest to właśnie wyjaśniane z DOW NFZ.

 

 

 

 


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?