RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Dofinansowanie

31 maja 2019

Prezes NFZ podpisał Zarządzenie (http://nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-552019def,6928.html) 55/2019 w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2019 r. dofinansowania zakupu oprogramowania dla świadczeniodawców.
Podstawowe informacje:
To jest dofinansowanie dla tych, którzy wystawiają eZLA i rozpoczęli wystawianie e-recept.
Dofinansowanie udzielane jest do wyczerpania środków przyznanych oddziałowi Funduszu nie później niż do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Dofinansowaniem mogą być objęte wydatki poniesione przez świadczeniodawców na zakup oprogramowania w 2018 r. lub w 2019 r., pod warunkiem, że zostały sfinansowane ze środków własnych świadczeniodawcy, przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania i nie były objęte dofinansowaniem z innych źródeł, w szczególności z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz kosztów niezbędnego szkolenia świadczeniodawców.
Kwota dofinansowania zakupu oprogramowania dla jednego świadczeniodawcy nie może przekroczyć 80% poniesionych wydatków z podatkiem VAT, w przypadku złożenia przez świadczeniodawcę oświadczenia o braku możliwości odliczenia podatku VAT, przy czym poniesione wydatki nie mogą być wyższe niż 1 000 zł powiększone o podatek VAT (jak są wyższe to i tak dofinansowanie jest do tej kwoty).
Wniosek o udzielenie dofinansowania składa się do dyrektora oddziału Funduszu, z którym uprawniony świadczeniodawca, zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Dofinansowanie udzielane jest uprawnionemu świadczeniodawcy, posiadającemu umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, z okresem obowiązywania obejmującym okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., w rodzaju:
1) podstawowa opieka zdrowotna lub
2) podstawowa opieka zdrowotna – nocna i świąteczna opieka zdrowotna, lub
3) ambulatoryjna opieka specjalistyczna – świadczenia w poradniach, lub
4) ambulatoryjna opieka specjalistyczna – w zakresie kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad pacjentem z chorobą przewlekłą (KAOS), lub
5) leczenie szpitalne – oddziały szpitalne, lub
6) leczenie szpitalne – świadczenia podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), lub
7) opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, lub
8) rehabilitacja lecznicza, lub
9) leczenie stomatologiczne, lub
10) świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie, lub
11) świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie – teleradioterapia stereotaktyczna / kompleksowe leczenie wrodzonej sztywności wielostawowej / teleradioterapia protonowa / kompleksowe leczenie ran przewlekłych (KLRP-1) (TS/KLWSW/TP/KLRP-1), lub
12) świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie-pompa baklofenowa, lub
13) świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie – telekonsylium, lub
14) świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie – koordynowana opieka nad kobietą w ciąży, lub
15) świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie – koordynowana opieka nad kobietą w ciąży (KOC II/III), lub
16) świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie – dziecięca opieka koordynowana (DOK), lub
17) świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie – koordynowana opieka nad osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju (KO-CZR) lub
18) świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, lub
19) opieka paliatywna i hospicyjna.
Na realizację dofinansowania zakupu oprogramowania w 2019 r. zostaną przeznaczone środki w wysokości 21 267 tys. zł.

Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?