RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Wzory załączników przesunięcia §20 oraz §21

1 kwietnia 2015

 

§ 20

wniosek zmiana finansowania §20

1. W przypadku zawarcia umowy na co najmniej dwa z następujących rodzajów świadczeń:
1) ambulatoryjna opieka specjalistyczna,
2) leczenie szpitalne,
3) opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień,
4) rehabilitacja lecznicza,
5) świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie,
6) świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej,
7) opieka paliatywna i hospicyjna
– strony umowy, na wniosek świadczeniodawcy, składany po upływie kwartału kalendarzowego, dokonają zmian zawartych umów, polegających na zwiększeniu kwoty zobowiązania ustalonej dla jednego lub kilku rodzajów świadczeń i jednoczesnym zmniejszeniu kwoty zobowiązania za ten kwartał ustalonej dla pozostałych rodzajów świadczeń, z uwzględnieniem art. 158 ustawy.
2. Wniosek dotyczący ostatniego kwartału roku kalendarzowego należy złożyć do dnia 15 grudnia roku, którego dotyczy.
3. Zmiany umów, o których mowa w ust. 1, nie mogą spowodować:
1) zwiększenia łącznej kwoty zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy, z tytułu wszystkich zawartych z nim umów;
2) zmniejszenia kwot zobowiązań ustalonych dla poszczególnych rodzajów świadczeń, o więcej niż 15 %, dla każdego rodzaju świadczeń, określonych w umowach na pierwszy dzień okresu rozliczeniowego;
3) zmniejszenia kwot zobowiązań ustalonych dla poszczególnych zakresów świadczeń w ramach danego rodzaju świadczeń, o więcej niż 20 %, dla danego zakresu świadczeń, określonych w umowach na pierwszy dzień okresu rozliczeniowego;
4) ograniczenia dostępności do świadczeń.
4. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do umów zawieranych odrębnie na poszczególne zakresy świadczeń w ramach rodzajów świadczeń, o których mowa w ust. 1.
5. Przepisów ust. 1–4 nie stosuje się do umów, których przedmiotem jest wyłącznie stosowanie leków.

§21

wniosek zmiana finansowania §21

1. Z zastrzeżeniem § 20, strony umowy, na wniosek świadczeniodawcy złożony po upływie kwartału kalendarzowego, dokonają zmian zawartych umów, polegających na zwiększeniu kwoty zobowiązania ustalonej dla jednego lub kilku zakresów świadczeń przy jednoczesnym zmniejszeniu kwoty zobowiązania za ten kwartał ustalonej dla pozostałych zakresów świadczeń, z uwzględnieniem art. 158 ustawy. Wniosek dotyczący ostatniego kwartału roku kalendarzowego jest składany do dnia 15 grudnia roku, którego dotyczy.
2. Zmiany umów, o których mowa w ust. 1, nie mogą spowodować:
1) zwiększenia łącznej kwoty zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy, z tytułu zawartej umowy;
2) zmniejszenia kwot zobowiązań ustalonych dla poszczególnych zakresów świadczeń, o więcej niż 20 %, dla każdego zakresu świadczeń, określonych w umowach na pierwszy dzień okresu rozliczeniowego;
3) ograniczenia dostępności do świadczeń.


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?