RSS icon FB icon TW icon YT icon SS icon

Kontrole NFZ – Procedura postępowania – ważne!

2 stycznia 2015

Szanowni Państwo,

 

w związku z informacjami o kontrolach, przesyłamy  procedurę postępowania. Procedurę prosze przesłać do członków związków wojewódzkich oraz powiesić na stronach kodowanych.

 

W związku z informacjami o kontrolach, które mają być realizowane przez część Oddziałów NFZ u części świadczeniodawców biorących udział w proteście, informujemy:

 

 1. Kontrole u podmiotów, które nie wiąże już umowa o udzielanie świadczeń, na gruncie przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, wydają się być więcej niż wątpliwe (art. 64 ustawy dotyczący tej kwestii, mówi o kontrolach realizowanych u świadczeniodawców, tymczasem przymiot świadczeniodawcy dotyczy wyłącznie podmiotów mających podpisaną umowę z NFZ, co w efekcie oznacza, iż tenże art. 64 ustawy nie dotyczy naszych członków biorących udział w proteście).

 

 1. Wobec powyższego, nasi członkowie, którzy zdecydują się na odmowę odbycia kontroli objęci będą pełną ochroną, w tym prawną, Federacji, dodatkowo w toku negocjacji, które będą prowadzone z Ministerstwem i NFZ, jako punkt kluczowy będzie negocjowane odstąpienie od wszelkich ewentualnych sankcji nakładanych na takie podmioty (możliwe sankcje to nałożenie kary umownej zgodnie z postanowieniami OWU).

 

 1. W razie odmowy przeprowadzenia kontroli prosimy nie informować NFZ o tym, że dany podmiot odmawia odbycia kontroli, a jedynie – po prostu nie otwierać praktyk kontrolerom.

 

 1. Wszelkie pisma otrzymywane z NFZ należy przesyłać do Związku i nie składać żadnych pism i oświadczeń bez konsultacji ze Związkiem.

 

 

 1. W sytuacji, w której dany podmiot zdecyduje się na wyrażenie zgody na odbycie kontroli:

 

 1. W tych Oddziałach NFZ, w których pisma o kontrolach zawierają zapytanie o to, w jakim terminie ma się odbyć kontrola – prosimy o wskazanie, iż kontrola może się odbyć w dniu 16.01.2015 r. o godzinie 08:00, w toku kontroli postępować należy zgodnie z dalszymi punktami niniejszej instrukcji.
 2. W tych Oddziałach NFZ, w których wskazane jest, iż kontrola rozpocznie się w dniu 02.01.2015 r., prosimy o przyjęcie kontrolerów i koniecznie o uczestniczenie we wszystkich czynnościach kontrolnych zgodnie z następującymi zasadami:

 

 1. Należy żądać okazania upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, w szczególności żądać umożliwienia skserowania tegoż upoważnienia.
 2. Należy żądać uczestniczenia we wszystkich czynnościach kontrolnych, w sytuacji, w której ma to być pracownik (a nie kierownik czy właściciel podmiotu), należy udzielić mu, do protokołu bądź na oddzielnym piśmie, pełnomocnictwa.
 3. W toku kontroli należy żądać protokołowania wszystkich czynności realizowanych w jej trakcie, żądać potwierdzenia (pisemnego) przekazania określonych dokumentów itp.
 4. W sytuacji odmowy dokonania danego wpisu do protokołu, należy złożyć, na ręce kontrolujących, pismo informujące o danych zastrzeżeniach, żądając złożenia podpisu na potwierdzeniu otrzymania takowego pisma. W razie odmowy potwierdzenia, należy sporządzić notatkę służbową, prosząc o jej podpisanie innych świadków tego wydarzenia.
 5. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy kontaktować się ze Związkiem.
 6. Bezwzględnie, przed podpisaniem jakiegokolwiek dokumentu, należy ów dokument przesłać do uprzedniego zapoznania się z nim przez Związek.
 7. Bezwzględnie, po zakończeniu kontroli, nie należy podpisywać protokołu kontroli, lecz przekazać go Związkowi (prawnikowi Związku) w celu zgłoszenia do niego zastrzeżeń.
 8. Wszelkie dalsze czynności związane z kontrolą mogą być realizowane wyłącznie przy akceptacji Związku.
 9. Wszelkie odstępstwa od w/w reguł lub wątpliwości dotyczące kontroli należy konsultować ze Związkiem.

 

 

Pozdrawiam

C.Marczek


Możliwość komentowania została wyłączona.

  

Wyszukiwarka

Login

Forgot Password?